Ekumenický2. Samuelova21,16

2. Samuelova 21:16

Jišbi z Nóbu, ktorý po­chádzal z rodu ob­rov a ktorého bron­zová kopija vážila tri­sto šekelov, mal opásaný nový meč a chcel za­biť Dávida.


Verš v kontexte

15 Znovu došlo k vojne Filištín­cov proti Iz­raelitom. Dávid sa pus­til so svojimi služob­ník­mi do boja proti Filištín­com; ale Dávid bol unavený. 16 Jišbi z Nóbu, ktorý po­chádzal z rodu ob­rov a ktorého bron­zová kopija vážila tri­sto šekelov, mal opásaný nový meč a chcel za­biť Dávida. 17 Prišiel mu však na po­moc Cerújin syn Abíšaj, ktorý Filištín­ca ovalil a za­bil. Vtedy za­prisahali muži Dávida: Ne­môžeš sa s nami púšťať do boja, aby si ne­vyhasil sviecu Iz­raela.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

16 A Jišbi-benob, ktorý bol z detí ob­ra Rafu, ktorého kopije h­rot vážil tri­sto šek­lov medi, a ktorý mal opásaný nový meč, povedal, že za­biť Dávida.

Evanjelický

16 Vtedy Jišbí v Nóbe, ktorý bol z rodu ob­rov, jeho kopija vážila tri­sto šekelov bron­zu a mal opásaný nový meč, si po­vedal, že za­bije Dávida.

Ekumenický

16 Jišbi z Nóbu, ktorý po­chádzal z rodu ob­rov a ktorého bron­zová kopija vážila tri­sto šekelov, mal opásaný nový meč a chcel za­biť Dávida.

Bible21

16 Iš­bi-benob, po­to­mek Refaj­ců (který měl bronzové kopí o váze 300 še­ke­lů a také novou výz­broj), teh­dy pro­hlásil, že Davi­da za­bi­je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček