Bible21Židům5,14

Židům 5:14

Hutný pokrm je ale pro do­spělé, to jest pro ty, kdo mají smys­ly zkušeností vy­cvičené k ro­ze­z­nání dob­rého a zlého.


Verš v kontexte

12 Po ta­kové době už bys­te sami mě­li být uči­te­li, ale po­tře­bujete, aby vám někdo znovu vy­světloval základní prav­dy Božího slova. Jsou z vás ko­jen­ci – po­tře­bujete mléko, a ne hutný pokrm. 13 Kdoko­li se živí mlékem, pro­tože ne­přivy­kl slovu sprave­dlnosti, je ještě ne­mluvně. 14 Hutný pokrm je ale pro do­spělé, to jest pro ty, kdo mají smys­ly zkušeností vy­cvičené k ro­ze­z­nání dob­rého a zlého.

späť na Židům, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale do­konalých pokr­mom je tvr­dý po­krm, tých, ktorí pre zvyk­losť majú vy­cvičené smys­lové ús­troje a tak spôsob­né posúdiť, čo je dob­ré a čo zlé!

Evanjelický

14 Len do­konalým pat­rí tvr­dý po­krm, tým, čo návykom sú vy­cvičení rozo­znávať dob­ré od zlého.

Ekumenický

14 Tuhý po­krm je pre do­konalých, pre tých, čo majú návykom vy­cvičené zmys­ly na roz­lišovanie dob­rého a zlého.

Bible21

14 Hutný pokrm je ale pro do­spělé, to jest pro ty, kdo mají smys­ly zkušeností vy­cvičené k ro­ze­z­nání dob­rého a zlého.

Bible21Židům5,14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček