Bible21Zachariáš8

Zachariáš

Vrátím se na Sion1 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­na zástupů: 2 „Tak praví Hos­po­din zástupů: Hor­lím pro Sion ve­likou hor­livostí; hor­livostí pro něj jen hořím! 3 Tak praví Hos­po­din: Vrátím se na Sion a budu byd­let upro­střed Je­ruzalé­ma. Je­ruzalém bude na­zýván Měs­tem prav­dy a hora Hos­po­di­na zástupů Ho­rou sva­tosti. 4 Tak praví Hos­po­din zástupů: V ulicích Je­ruzalé­ma bu­dou znovu sedávat starci a stařenky, každý s ho­lí v ru­ce, jak bu­dou staří. 5 Ulice toho měs­ta bu­dou plné chlap­ců a děvčat, kteří si tam bu­dou hrát. 6 Tak praví Hos­po­din zástupů: Zdá-li se to po­zůstatku to­ho­to lidu v těch­to dnech ne­možné, mu­sí to být ne­možné i pro mě? praví Hos­po­din zástupů. 7 Tak praví Hos­po­din zástupů: Hle, za­chráním svůj lid ze země na východě i ze země, kde za­padá slun­ce. 8 Přive­du je zpět a bu­dou byd­let v Je­ruzalémě; bu­dou mým li­dem a já budu je­jich Bo­hem věrně a sprave­dlivě. 9 Tak praví Hos­po­din zástupů: Vzchop­te se, ať je chrám do­stavěn – vy, kdo v těch­to dnech slyší­te tato slova z úst pro­roků, a to už ode dne, kdy byly po­lože­ny zákla­dy domu Hos­po­di­na zástupů. 10 Ano, li­dé i zvířa­ta do­sud pracova­li bez odmě­ny a kvů­li ne­přá­te­lům ne­mohl nikdo v kli­du při­cházet ani od­cházet, ne­boť jsem po­sílal všech­ny pro­ti všem. 11 Teď už ale ne­bu­du s po­zůstatkem to­ho­to lidu na­kládat tak jako dříve, praví Hos­po­din zástupů. 12 Setbě se bude dařit, réva vy­dá své ovo­ce, země vy­dá úro­du a nebe vy­dá rosu. To všech­no dám po­zůstatku to­ho­to lidu za dě­dictví. 13 Jako jste byli mezi náro­dy klet­bou, dome jud­ský a dome iz­rael­ský, tak také bu­dete požeh­náním, až vás za­chráním. Ne­boj­te se a vzchop­te se! 14 Tak praví Hos­po­din zástupů: Jako jsem se roz­ho­dl naložit s vá­mi zle, když mě vaši ot­cové rozhněva­li, a nes­li­toval jsem se, praví Hos­po­din zástupů, 15 právě tak jsem v těch­to dnech roz­hodnut za­hrnout Je­ruzalém a dům Judy dob­rem. Ne­boj­te se. 16 Toto dě­lej­te: Mluv­te mezi se­bou prav­du a ve svých branách vy­nášej­te soud prav­dy a poko­je. 17 Nikdo ne­vy­mýš­lej­te, jak ublížit svým bližním, a ne­li­buj­te si v křivé přísaze. To všech­no to­tiž nenávi­dím, praví Hospodin.“ 18 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­na zástupů: 19 „Tak praví Hos­po­din zástupů: Půst ve čtvr­tém, pátém, sedmém i desátém měsíci se pro dům Judy stanou šťastný­mi slavnost­mi ra­dosti a ve­se­lí. Jen ale mi­lu­j­te prav­du a pokoj! 20 Tak praví Hos­po­din zástupů: Ještě sem bu­dou při­cházet náro­dy a obyva­te­lé mno­ha měst. 21 Z jedno­ho měs­ta půjdou k druhé­mu se slovy: ‚Po­jď­me pro­sit Hos­po­di­na o přízeň, po­jď­me hledat Hos­po­di­na zástupů! I já půjdu!‘ 22 Tak bu­dou při­cházet ve­liké kme­ny a mo­cné náro­dy, aby v Je­ruzalémě hledaly Hos­po­di­na zástupů a pro­si­ly Hos­po­di­na o přízeň. 23 Tak praví Hos­po­din zástupů: V těch dnech se deset mužů mluvících jazyky vše­li­jakých národů chytí cípu rou­cha jedno­ho Ži­da se slovy: ‚Půjde­me s vá­mi. Slyše­li jsme, že s vá­mi je Bůh!‘“

Bible21Zachariáš8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček