Bible21Zachariáš1

Zachariáš

Vraťte se ke mně1 V os­mém měsíci druhého roku Da­re­i­ovy vlá­dy do­stal pro­rok Za­cha­ri­áš, syn Be­re­chiáše, syna Idova, slovo Hos­po­di­novo: 2 „Hos­po­din se na vaše otce hroz­ně rozhněval. 3 Pro­to řekni li­du: Tak praví Hos­po­din zástupů – Vrať­te se ke mně, praví Hos­po­din zástupů, a já se vrátím k vám, praví Hos­po­din zástupů. 4 Ne­buď­te jako vaši ot­cové, ke kterým vo­la­li dávní pro­ro­ci: ‚Tak praví Hos­po­din zástupů: Od­vrať­te se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!‘ Vy jste ale ne­po­s­lou­cha­li, vůbec jste si jich ne­vší­ma­li, praví Hos­po­din. 5 Kde jsou teď vaši ot­cové? A ti pro­ro­ci – ži­jí snad navěky? 6 Ale má slova a mé výno­sy, které jsem svěřil svým služebníkům pro­rokům, ty pře­ce vaše otce do­stih­ly! Teh­dy se ob­rá­ti­li a uzna­li: ‚Hos­po­din zástupů se roz­ho­dl s ná­mi naložit, jak si za­s­louží­me za své ces­ty a za své jednání.‘“ Koně v myrtoví7 Čtyři­a­dvacátého dne je­denáctého měsíce, to­tiž měsíce še­bat, ve druhém roce Da­re­i­ovy vlá­dy do­stal pro­rok Za­cha­ri­áš, syn Be­re­chiáše, syna Idova, slovo Hos­po­di­novo. 8 V noci jsem měl vi­dění – hle, jakýsi jez­dec na rudém ko­ni! Stál mezi myr­ta­mi v hlu­boké rok­li a za ním koně rudí, zla­taví a bílí. 9 „Co to zna­mená, pane?“ ze­ptal jsem se. „Ukážu ti, co to znamená,“ od­po­věděl mi an­děl, který se mnou mlu­vil. 10 „To jsou ti, které po­slal Hos­po­din, aby pro­cháze­li zemí,“ ře­kl onen muž sto­jící v myr­toví. 11 Ti pak Hos­po­di­novu an­dělu sto­jící­mu v myr­toví hlási­li: „Pro­š­li jsme zemí a hle – ce­lá zem ži­je v kli­du a pokoji.“ 12 Nato Hos­po­dinův an­děl zvo­lal: „Hos­po­di­ne zástupů, kdy už se ko­nečně sli­tuješ nad Je­ruzalé­mem a jud­ský­mi měs­ty? Vž­dyť už se na ně hněváš se­dm­desát let!“ 13 A Hos­po­din an­dělu mluvící­mu se mnou od­po­věděl las­kavý­mi slovy plný­mi útě­chy. 14 An­děl mluvící se mnou mi tedy ře­kl: „Vo­lej – Tak praví Hos­po­din zástupů: Hor­lím pro Je­ruzalém a Sion ve­likou hor­livostí 15 a hroz­ně se hněvám na ty se­be­jis­té náro­dy. Když jsem se jen tro­chu rozzlo­bil, oni to neštěstí ještě zhorši­li. 16 A pro­to tak praví Hos­po­din: Vrátím se k Je­ruzalé­mu s mi­lo­sr­den­stvím. Můj chrám v něm bude znovu vy­stavěn, praví Hos­po­din zástupů, a měřicí šňů­ra změří Je­ruzalém. 17 Vo­lej dál – Tak praví Hos­po­din zástupů: Má měs­ta bu­dou znovu přeté­kat vším dob­rým. Hos­po­din znovu po­těší Sion a znovu vy­vo­lí Jeruzalém.“

Bible21Zachariáš1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček