Bible21Soudců4

Soudců

Debora1 Po Ehu­dově smrti však synové Iz­rae­le znovu jedna­li v Hos­po­di­nových očích zle. 2 Hos­po­din je pro­to vy­dal na­po­spas kanaán­ské­mu krá­li Jabínovi, který vlá­dl v Chaco­ru. Vůd­cem jeho voj­s­ka byl Sise­ra, který síd­lil v Cha­rošet-ha­go­ji­mu. 3 Synové Iz­rae­le vo­la­li k Hos­po­di­nu, pro­tože Sise­ra měl devět set že­lez­ných vozů a po dvacet let syny Iz­rae­le krutě utis­koval. 4 V té době sou­di­la Iz­rael pro­ro­kyně De­bo­ra, manželka Lapi­do­tova. 5 Sedáva­la pod De­boři­nou pal­mou mezi Rá­mou a Bet-elem v Efraim­ských horách a Iz­rael­ci si k ní při­cháze­li pro roz­hodnutí. 6 Ta po­sla­la pro Baráka, syna Abi­no­a­mova z neftalím­ského Ke­deše, a vy­zva­la ho: „Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, ti přikazuje: Jdi, vez­mi s se­bou deset tisíc mužů z Neftalí­ma a Za­bulo­na a vy­táhni s nimi na horu Tá­bor. 7 Já pak přive­du vůd­ce Jabínova voj­s­ka Sise­ru i s jeho jíz­dou a s jeho zástu­py k po­toku Kíšon a vy­dám ti ho do rukou.“ 8 Barák jí od­po­věděl: „Půjdeš-li se mnou, půjdu. Ne­půjdeš-li se mnou, nepůjdu!“ 9 „Dob­rá, půjdu s tebou,“ řek­la mu na to, „ale ty se svou cestou ne­pro­slavíš. Hos­po­din to­tiž vy­dá Sise­ru do ru­kou ženy.“ Po­tom De­bo­ra vsta­la a ode­š­la s Barákem do Ke­deše, 10 kam Barák svo­lal Za­bulo­na i Neftalí­ma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i De­bo­ra. 11 Che­ber Kenij­ský se od­dě­lil od ostatních Kenij­ců, po­tomků Mo­jžíšova švag­ra Cho­ba­ba, a utá­bořil se u dubu v Caanani­mu, což je u Ke­deše. 12 Když se Sise­ra do­zvěděl, že Barák, syn Abi­no­amův, vy­táhl na horu Tá­bor, 13 po­vo­lal z Cha­rošet-ha­go­ji­mu ce­lou svou jíz­du deví­ti set že­lez­ných vozů a ce­lé své voj­sko k po­toku Kíšon. 14 De­bo­ra teh­dy řek­la Bará­kovi: „Vzhů­ru! Toto je den, kdy ti Hos­po­din vy­dal Sise­ru do ru­kou. Vž­dyť před te­bou jde sám Hospodin!“ A tak Barák vy­razil z hory Tá­bor a za ním 10 000 mužů. 15 Hos­po­din teh­dy před Barákem roz­prášil ce­lou Sise­rovu jíz­du a ce­lé jeho voj­sko ostřím meče. Sise­ra se­skočil z vozu a pr­chal pěšky, 16 za­tím­co Barák pronásledoval ty vozy a voj­sko až k Cha­rošet-ha­go­ji­mu. Ce­lé Sise­rovo voj­sko padlo ostřím meče; ne­zůstal ani je­diný. 17 Sise­ra za­tím pěšky pr­chal ke stanu Jael, že­ny Kenij­ce Che­be­ra. Mezi chacor­ským králem Jabínem a do­mem Kenij­ce Che­be­ra to­tiž vlá­dl mír. 18 Jael vy­š­la Sise­rovi na­pro­ti a řek­la mu: „Po­jď dál, můj pane! Po­jď ke mně dál a ne­boj se.“ Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikry­la houní. 19 „­Dej mi pro­sím tro­chu vody,“ požádal ji. „Mám žízeň.“ Otevře­la tedy měch s mlékem, dala mu na­pít a přikry­la ho. 20 „Po­stav se ke vcho­du do stanu,“ ře­kl jí ještě, „a kdy­by někdo přišel a vy­ptával se tě: ‚Není tu někdo?‘ od­po­věz mu: ‚Není.‘“ 21 Když pak vy­čerpáním tvrdě usnul, Che­be­rova že­na Jael vza­la stanový ko­lík, sáh­la pro kla­divo, přikradla se k ně­mu a vrazi­la mu ten ko­lík do spánku, až se za­bo­dl do země. Tak zemřel. 22 Vtom do­razil Barák pronásle­dující Sise­ru. Jael mu vy­š­la na­pro­ti se slovy: „Po­jď, ukážu ti muže, kterého hledáš.“ Šel s ní tedy dovni­tř – a hle, Sise­ra leží mr­tev se stanovým ko­líkem ve spánku! 23 Toho dne Hos­po­din pokořil kanaán­ského krále Jabí­na před syny Iz­rae­le. 24 Iz­rael­ci se pro­ti kanaán­ské­mu krá­li Jabínovi vzmáha­li víc a víc, až ho na­ko­nec úplně zniči­li.

Bible21Soudců4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček