Bible21Soudců3

Soudců

1 Toto jsou náro­dy, které Hos­po­din po­ne­chal, aby jimi zkoušel Iz­rael­ce, kteří ne­zaži­li žádný z bo­jů o Kanaán. 2 (Udělal to pro­to, aby iz­rael­ská poko­lení, která nemě­la zkušenost s bo­jem, naučil bo­jovat.) 3 Po­ne­chal tedy pě­tici fi­lištín­ských států a všech­ny Kananej­ce, Si­don­ce a Hivej­ce byd­lící v li­banon­ském po­hoří od hory Baal-her­mon až k Lebo-chamá­tu. 4 Ti zůsta­li, aby skrze ně byl Iz­rael zkoušen, aby se ukázalo, zda bu­dou po­s­lou­chat Hos­po­di­nova přikázání, která skrze Mo­jžíše vy­dal je­jich ot­cům. 5 Synové Iz­rae­le byd­le­li upro­střed Kananej­ců, Chetej­ců, Emo­rej­ců, Pe­ri­zej­ců, Hivej­ců a Je­bu­sej­ců. 6 Bra­li si je­jich dce­ry za manželky, své dce­ry dáva­li je­jich synům a slouži­li je­jich bo­hům. Otniel7 Synové Iz­rae­le jedna­li v Hos­po­di­nových očích zle. Za­po­mína­li na Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a slouži­li baalům a ašerám. 8 Hos­po­din pro­to vzplanul pro­ti Iz­rae­li hněvem a vy­dal je na­po­spas krá­li jménem Kušan Ri­ša­ta­jim z me­zopo­tam­ského Ara­mu. Iz­rael­ci pak slouži­li Kušanu Ri­ša­ta­ji­movi osm let. 9 Když po­tom synové Iz­rae­le vo­la­li k Hos­po­di­nu, vzbu­dil jim za­chrán­ce, aby je vy­svo­bo­dil. Byl to Otniel, syn Kena­ze, mladšího bra­t­ra Kále­bova. 10 Spoči­nul na něm Duch Hos­po­dinův, a tak se stal v Iz­rae­li soud­cem. Vy­táhl do boje a Hos­po­din mu vy­dal ara­mej­ského krále Kuša­na Ri­ša­ta­ji­ma do ru­kou, takže ho pře­mohl. 11 Země pak mě­la mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kena­zův, zemřel. Ehud12 Po­tom však synové Iz­rae­le znovu jedna­li v Hos­po­di­nových očích zle. A pro­tože v jeho očích pá­cha­li zlo, ne­chal Hos­po­din moáb­ského krále Eglo­na, aby pře­mohl Iz­rael. 13 Spo­jil se s Amon­ci i Amale­kov­ci, vy­táhl a udeřil na Iz­rael a za­bral Pal­mové město. 14 Iz­rael­ci pak slouži­li moáb­ské­mu krá­li Eglo­novi osmnáct let. 15 Když po­tom synové Iz­rae­le vo­la­li k Hos­po­di­nu, vzbu­dil jim za­chrán­ce. Byl to levák Ehud, syn Ben­jamín­ce Ge­ry. Po něm Iz­rael­ci po­sla­li svůj po­vinný dar moáb­ské­mu krá­li Eglo­novi. 16 Ehud si vy­ro­bil krátký dvoj­sečný meč, připásal si jej pod oděv k pravé­mu steh­nu 17 a při­ne­sl ten dar moáb­ské­mu krá­li Eglo­novi (který byl ve­liký tlusťoch). 18 Po ode­vzdání po­vinného daru Ehud pro­pustil ty, kdo dar při­nes­li, 19 ale sám se od gilgal­ského Pesi­lim vrá­til zpět. „Mám pro te­be, krá­li, něco tajného,“ řekl. „Tiše!“ za­ve­lel král, načež se všich­ni ko­lem­sto­jící vzdá­li­li. 20 Eglon seděl o sa­mo­tě v chládku svého střešního poko­je. Ehud k ně­mu přistou­pil a ře­kl: „Mám pro tebe Boží slovo!“ Král se zve­dl z křes­la 21 a vtom Ehud levicí tasil od pravého steh­na meč a vrazil mu ho do bři­cha. 22 Za čepe­lí vnik­la dovni­tř i ru­ko­jeť a tuk se nad ní za­vřel, pro­tože mu ten meč z bři­cha ne­vy­táhl. Ven vy­šel za­dem. 23 Ehud vy­šel ven zácho­dem a dveře střešního poko­je za se­bou za­vřel na zástrčku. 24 Po jeho od­cho­du přiš­li služebníci, a když vi­dě­li, že dveře střešního poko­je jsou za­vřené na zástrčku, řek­li si: Nej­spíš koná v chladné ko­můrce po­tře­bu. 25 Přešla­po­va­li tam, až z toho byli ne­sví, ale dveře střešního poko­je pořád nikdo ne­o­tvíral. Vza­li tedy klíč, otevře­li – a hle, je­jich pán leží na zemi mr­tev! 26 Za­tím­co če­ka­li, Ehud už mi­nul Pesi­lim a pr­chal směrem k Se­iře. 27 Když do­razil, za­trou­bil v Efraim­ských horách na be­raní roh. Synové Iz­rae­le se­stou­pi­li z hor s Ehu­dem v če­le. 28 „Rych­le za mnou!“ zvo­lal. „Hos­po­din vy­dal vaše­ho ne­pří­te­le Moá­ba do vašich rukou.“ Se­stou­pi­li za ním, ob­sa­di­li Moáb­cům jordán­ské bro­dy a ne­dovo­li­li niko­mu pře­cházet. 29 Po­bi­li tenkrát asi 10 000 Moáb­ců, samé silné a udatné bo­jovníky. Nikdo ne­u­ni­kl. 30 Moáb se toho dne mu­sel před Iz­rae­lem pokořit. Země pak mě­la mír osm­desát let. Šamgar31 Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten po­bil šest set Fi­lištínů vol­ským bod­cem. Také on za­chránil Iz­rael.

Bible21Soudců3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček