Bible21Soudců20,11

Soudců 20:11

Všich­ni Iz­rael­ci se tedy svorně jako je­den muž shro­máž­di­li pro­ti tomu měs­tu.


Verš v kontexte

10 a ve všech iz­rael­ských kmenech vy­be­re­me deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z deseti­tisíce, aby záso­bova­li voj­sko. To se vy­praví na ben­jamín­skou Gi­beu, aby po­msti­lo tu ne­výs­lovnou hanebnost, kte­rou spá­cha­li v Izraeli.“ 11 Všich­ni Iz­rael­ci se tedy svorně jako je­den muž shro­máž­di­li pro­ti tomu měs­tu. 12 Iz­rael­ské kme­ny pak do ce­lého kmene Ben­jamín vy­s­laly muže se slovy: „Co se to u vás stalo za hroz­nou věc?

späť na Soudců, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 A tak sa shromaždilo všet­ko mužs­tvo Iz­raelovo proti tomu mes­tu svor­ne jako jeden muž.

Evanjelický

11 Nato sa zhromaždili pri mes­te všet­ci mužovia Iz­raela ako jeden muž.

Ekumenický

11 Po­tom sa pri mes­te zhromaždili všet­ci Iz­raeliti ako jeden muž.

Bible21

11 Všich­ni Iz­rael­ci se tedy svorně jako je­den muž shro­máž­di­li pro­ti tomu měs­tu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček