Bible21Soudců20,10

Soudců 20:10

a ve všech iz­rael­ských kmenech vy­be­re­me deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z deseti­tisíce, aby záso­bova­li voj­sko. To se vy­praví na ben­jamín­skou Gi­beu, aby po­msti­lo tu ne­výs­lovnou hanebnost, kte­rou spá­cha­li v Izraeli.“


Verš v kontexte

9 S Gi­bejí naloží­me tak­to: Bu­de­me losovat 10 a ve všech iz­rael­ských kmenech vy­be­re­me deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z deseti­tisíce, aby záso­bova­li voj­sko. To se vy­praví na ben­jamín­skou Gi­beu, aby po­msti­lo tu ne­výs­lovnou hanebnost, kte­rou spá­cha­li v Izraeli.“ 11 Všich­ni Iz­rael­ci se tedy svorně jako je­den muž shro­máž­di­li pro­ti tomu měs­tu.

späť na Soudců, 20

Príbuzné preklady Roháček

10 Vez­meme desiatich mužov zo sta zo všet­kých po­kolení Iz­raelových a sto z tisíca a tisíc z desať tisícov, aby vzali po­travy pre ľudí, k­torí majú vykonať, keď prij­dú do Gibee Ben­jaminovej, podľa všet­kého toho bláz­nov­stva, ktoré spáchali v Iz­raelovi.

Evanjelický

10 Zo všet­kých kmeňov Iz­raela vez­meme po desať mužov zo sto, a po sto z tisíc a po tisíc z desaťtisíc; tí za­dovážia po­travu pre ľud, ktorý prišiel ben­jamín­skej Gibei od­platiť ohav­nosť, ktorú spáchali v Iz­raeli.

Ekumenický

10 Z každého iz­rael­ského kmeňa vy­berieme desať mužov zo sta, sto z tisíca a tisíc z desiatich tisícov, aby sa starali o potravu pre ľud, ktorý prišiel ben­jamín­skej Gebe od­platiť všet­ku ohav­nosť, ktorú spáchala v Izraeli.

Bible21

10 a ve všech iz­rael­ských kmenech vy­be­re­me deset mužů ze sta, sto z tisíce a tisíc z deseti­tisíce, aby záso­bova­li voj­sko. To se vy­praví na ben­jamín­skou Gi­beu, aby po­msti­lo tu ne­výs­lovnou hanebnost, kte­rou spá­cha­li v Izraeli.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček