Bible21Soudců15

Soudců

Samsonova pomsta1 Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Sam­son navštívit svou ženu a nesl jí kůzle. „Jdu za svou ženou do ložnice,“ řekl. Její otec ho tam ale ne­pustil: 2 „Mys­lel jsem, že se ti zne­lí­bi­la, tak jsem ji dal tvé­mu družbovi.“ Po­tom mu navr­hl: „A co její mladší sest­ra, ta je pře­ce hezčí. Vez­mi si ji místo ní!“ 3 Na to Sam­son od­po­věděl: „­Ten­tokrát to ne­bu­de má vi­na, když Fi­lištínům ublížím!“ 4 Po­tom šel a po­chytal tři sta lišek. Svázal je po dvou oca­sy k sobě a mezi oca­sy jim vž­dy připevnil po­cho­deň. 5 Po­chodně pak za­pá­lil a vy­pustil ty lišky Fi­lištínům do obi­lí. Tak spá­lil sklizené i ne­sk­lizené obi­lí, ba i vi­nice a olivy. 6 „Kdo to udělal?“ pta­li se Filištíni. „Samson, zeť toho z Timny,“ do­slech­li se. „Prý za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi.“ A tak Fi­lištíni šli a tu ženu i s jejím ot­cem upá­li­li. 7 „Tak vy takhle?“ ře­kl na to Sam­son. „­Teď tedy ne­přestanu, dokud se vám nepomstím!“ 8 A bil je hlava ne­hlava; byla to hroz­ná řež. Po­tom ode­šel a usa­dil se v Et­a­m­ské jes­ky­ni. 9 Fi­lištíni pak vy­táh­li do bo­je. Utá­boři­li se v Jud­s­ku a chys­ta­li se za­útočit na Le­chi (to jest Če­list). 10 „Pro­č jste na nás vytáhli?“ pta­li se judští muži. „Přišli jsme spoutat Samsona,“ od­po­vědě­li. „Udělá­me mu to­též, co udělal nám!“ 11 Tři tisíce jud­ských mužů se tedy vy­pravi­lo do­lů k Et­a­m­ské jes­ky­ni. „Copak ne­víš, že nás Fi­lištíni mají v mo­ci? Cos nám to udělal?“ vy­číta­li Samsonovi. „Udělal jsem jim to­též, co oni mně,“ od­po­věděl jim. 12 „Přiš­li jsme tě spoutat,“ řek­li mu. „Vy­dá­me tě Filištínům.“ „Přísahejte, že mi sami neublížíte,“ od­po­věděl Sam­son. 13 „Neublížíme,“ řek­li mu. „Chce­me tě jen spoutat a vy­dat jim. Za­bít tě nechceme.“ A tak ho spouta­li dvě­ma nový­mi pro­va­zy a od­ve­dli ho ze skal. 14 Když se Sam­son blížil k Le­chi, Fi­lištíni mu s křikem vy­razi­li na­pro­ti. Vtom se ho zmo­cnil Duch Hos­po­dinův. Pro­va­zy na jeho pažích najednou byly jako hořící kou­del a pou­ta mu spadla z ru­kou. 15 Našel čer­stvou os­lí če­list, po­pa­dl ji a po­bil s ní tisíc mužů. 16 Sam­son teh­dy řekl: „Čelistí osla os­lům jsem čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!“ 17 Když do­mlu­vil, če­list od­ho­dil a na­zval to místo Ra­mat-le­chi, Če­listní vrch. 18 Sam­son měl ve­likou žízeň, a tak vo­lal k Hos­po­di­nu: „Po tom skvělém vítěz­ství, které jsi dal své­mu služebníku, teď mu­sím umřít žízní? To mám padnout do ru­kou těch neobřezanců?“ 19 Bůh tenkrát v Le­chi pro­razil pro­hlu­beň, ze které vy­trysk­la voda. Sam­son se na­pil, po­okřál a ožil. Tu studánku pro­to na­zval En-ha­ko­re, Pra­men vo­lajícího, a ten je v Le­chi až dodnes. 20 Sam­son sou­dil Iz­rael ve fi­lištín­ských dobách po dvacet let.

Bible21Soudců15

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček