Bible21Soudců14

Soudců

Samsonova svatba1 Sam­son se­stou­pil do Tim­ny a mezi fi­lištín­ský­mi dív­ka­mi si tam vy­hlé­dl ženu. 2 Když se vrá­til, ozná­mil své­mu otci a mat­ce: „Vyhlé­dl jsem si v Timně jednu fi­lištín­skou dívku. Teď mě s ní ožeňte.“ 3 Otec a matka mu ale řek­li: „Copak se nena­jde že­na ve tvém příbu­zen­stvu ani v ce­lém našem li­du? Pro­č by ses cho­dil ženit k těm ne­obřezaným Filištínům?“ „Tuhle chci,“ od­po­věděl Sam­son ot­ci, „tahle se mi líbí!“ 4 (Je­ho otec a matka ovšem ne­vědě­li, že to bylo od Hos­po­di­na – že hledá pro­ti Fi­lištínům zá­minku. Fi­lištíni to­tiž v té době ovláda­li Iz­rael.) 5 Sam­son tedy šel se svým ot­cem a matkou do­lů do Tim­ny. Když přiš­li k městským vi­nicím, náhle na něj s ře­vem vy­skočil mladý lev. 6 Sam­so­na se ale zmo­cnil Duch Hos­po­dinův, takže lva roz­tr­hl ho­lý­ma ruka­ma, jako by tr­hal kůzle. Své­mu otci ani mat­ce ale neře­kl, co udělal. 7 Sam­son šel dál až do Tim­ny, pro­mlu­vil s tou ženou a lí­bi­la se mu. 8 Po nějaké době tam šel znovu, aby si ji vzal. Od­bočil, aby se podíval na mrt­vého lva a hle, ve lví zdech­lině byl vče­lí roj a med. 9 Nabral si ho do hrsti a šel a jedl. Když se vrá­til k otci a mat­ce, dal jim ho jíst také. Neře­kl jim ale, že ten med nabral ze lví zdech­li­ny. 10 Jeho otec pak za­šel za tou ženou, za­tím­co Sam­son chys­tal hosti­nu, jak se na ženi­cha sluší. 11 Když místní vi­dě­li, že je sám, vy­bra­li třicet družbů, aby mu děla­li spo­lečnost. 12 „Chci vám dát hádanku,“ ře­kl jim Sam­son. „Když mi ji za sedm dní téhle hosti­ny zod­po­ví­te a uhodnete, dám vám třicet košil a třica­te­ry svá­teční ša­ty. 13 Když mi ale ne­dokážete od­po­vědět, dá­te vy mně třicet košil a třica­te­ry svá­teční šaty.“ „Dej nám tu svou hádanku,“ řek­li mu na to. „Chce­me ji slyšet.“ 14 Po­věděl jim: „Kdo se kr­mí, vy­dal krmi, ze si­láka sladkost láká.“ Tři dny ne­dokáza­li na tu hádanku od­po­vědět. 15 Čtvr­tého dne požáda­li Sam­so­novu ženu: „Vy­táhni ze svého muže řešení té hádanky. Ji­nak tě i s do­mem tvého otce upálí­me. To jste nás sem po­zva­li, abys­te nás obrali?“ 16 Sam­so­nova že­na tedy na něj s pláčem do­tíra­la: „­Ty mě vůbec nemáš rád! Ty mě ne­mi­lu­ješ. Dal jsi mým li­dem hádanku, a mně jsi ji neprozradil.“ „Neprozradil jsem ji ani své­mu otci a matce,“ ře­kl jí na to, „a to­bě ji mám prozradit?“ 17 Ona však na něj ce­lých sedm dní hosti­ny s pláčem naléha­la. Trápi­la ho tak, že jí tu hádanku sedmého dne pro­zra­dil, a ona ji pak pro­zra­di­la svým li­dem. 18 Sedmého dne před zápa­dem slun­ce mu tedy muži toho měs­ta řekli: „Co sladšího než med, kdo silnější než lev?“ Na to jim odpověděl: „Mou jalovičkou kdybys­te neorali, hádanku mou bys­te neuhodli!“ 19 Teh­dy se ho zmo­cnil Duch Hos­po­dinův. Sešel do Aške­lo­nu, po­bil tam třicet mužů, svlé­kl je a je­jich ša­ty dal těm, kdo zod­po­vědě­li hádanku. Roz­pálen hněvem se pak vrá­til do domu svého ot­ce. 20 Sam­so­novu ženu pak do­stal je­den z jeho družbů, který se s ním přá­te­lil.

Bible21Soudců14

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček