Bible21Soudců13

Soudců

Narození Samsona1 Synové Iz­rae­le pak znovu jedna­li v Hos­po­di­nových očích zle, a tak je Hos­po­din vy­dal na čtyřicet let do ru­kou Fi­lištínů. 2 Byl je­den muž z Co­re­je, z Danova ro­du, a jmenoval se Mano­ach. Jeho že­na byla ne­plodná a nemě­la dě­ti. 3 Té ženě se ukázal Hos­po­dinův an­děl a ře­kl jí: „Hle, byla jsi ne­plodná a bez­dětná, ale počneš a po­rodíš sy­na. 4 Pro­to teď dávej po­zor, abys ne­pi­la víno ani pivo a ne­je­dla nic nečis­tého. 5 Hle, počneš a po­rodíš sy­na. Jeho hlavy se ne­smí do­tknout břitva, pro­tože bude už od matči­na lů­na za­svěcen Bohu jako na­zír. On za­čne za­chraňovat Iz­rael z ru­kou Filištínů.“ 6 Že­na šla a vy­právě­la své­mu muži: „Přišel za mnou Boží muž, vy­pa­dal jako Boží an­děl! Sa­mou hrůzou jsem se ne­ze­pta­la, odkud je. Neře­kl mi ani své jméno, 7 ale ozná­mil mi: ‚Hle, počneš a po­rodíš sy­na. Pro­to teď ne­pij víno ani pivo a ne­jez nic nečis­tého, pro­tože ten chlapec bude od matči­na lů­na až do své smrti za­svěcen Bohu jako nazír.‘“ 8 Mano­ach se tedy mod­lil k Hos­po­di­nu: „Odpu­sť, Pane můj. Ať nás pro­sím ten Boží muž, kterého jsi po­slal, navštíví znovu a poučí nás, co má­me dělat s tím chlap­cem, který se má narodit.“ 9 Bůh Mano­a­cha vy­s­lyšel a Boží an­děl jeho ženu znovu navštívil, když byla na po­li. Její muž Mano­ach s ní právě ne­byl, 10 a tak se dala rych­le do běhu, aby mu to ozná­mi­la. „Honem,“ řek­la mu, „ukázal se mi ten muž, který mě před­tím navštívil!“ 11 Mano­ach vstal a šel za svou ženou. Když došel k ono­mu muži, ze­ptal se ho: „­Ty jsi ten muž, který mlu­vil s mou ženou?“ „Ano,“ od­po­věděl. 12 Mano­ach mu ře­kl: „Až do­jde na tvá slova, jak se má­me ohledně toho chlap­ce za­ří­dit? Jak s ním má­me nakládat?“ 13 Hos­po­dinův an­děl Mano­achovi od­po­věděl: „Ať se tvá že­na zdržuje vše­ho, o čem jsem jí ře­kl: 14 Ať ne­oku­sí nic po­cházejícího z vinné révy, ať ne­pi­je víno ani pivo a ať nejí nic nečis­tého. Ať do­držuje všech­no, co jsem jí přikázal.“ 15 Mano­ach na to Hos­po­di­novu an­dělu ře­kl: „Pro­sím, rá­di bychom tě tu zdrže­li a připravi­li kůzle.“ 16 Hos­po­dinův an­děl Mano­achovi od­po­věděl: „I kdybys mě tu zdržel, ne­je­dl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obě­tuj ji Hospodinu.“ (Mano­ach to­tiž stále ne­věděl, že je to Hos­po­dinův an­děl.) 17 Teh­dy se Mano­ach Hos­po­di­nova an­dě­la ze­ptal: „Jaké máš jméno? Rá­di bychom tě po­cti­li, až do­jde na tvá slova.“ 18 Hos­po­dinův an­děl však opáčil: „Pro­č se mě ptáš na jméno? Je podivuhodné!“ 19 Mano­ach tedy vzal kůzle a moučnou oběť a obětoval to na skále Hos­po­di­nu. Tu se před zra­ky Mano­a­cha a jeho že­ny sta­la po­divuhodná věc: 20 Když se z ol­táře vzne­sl k nebi pla­men, vzne­sl se v tom pla­meni i Hos­po­dinův an­děl, pří­mo před zra­ky Mano­a­cha a jeho že­ny. Ti ihned pad­li tváří k ze­mi. 21 Mano­ach ani jeho že­na pak už Hos­po­di­nova an­dě­la ne­vi­dě­li. Teh­dy si Mano­ach uvědo­mil, že to byl Hos­po­dinův an­děl. 22 „Urči­tě zemřeme!“ ře­kl své ženě. „Vž­dyť jsme vi­dě­li Boha!“ 23 „Kdy­by nás Hos­po­din chtěl zabít,“ od­po­vědě­la mu jeho že­na, „ne­při­jal by od nás zápalnou a moučnou oběť. Ne­u­kázal by nám to všech­no a ne­o­zná­mil nám to, co teď.“ 24 Ta že­na po­tom po­ro­di­la syna a dala mu jméno Sam­son. Chlapec ros­tl a Hos­po­din mu žeh­nal. 25 V Ma­chane-dan mezi Co­re­ou a Ešt­ao­lem ho pak za­čal podněcovat Duch Hos­po­dinův.

Bible21Soudců13

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček