Bible21Soudců12

Soudců

1 Efrai­mští muži se za­tím seši­kova­li a pře­kroči­li Jordán směrem k Cafo­nu. „Pro­č jsi nás ne­po­zval, abychom šli s te­bou, když jsi táhl do boje pro­ti Amoncům?“ vy­číta­li Jiftachovi. „Za­pálí­me ti dům nad hlavou!“ 2 Jiftach jim od­po­věděl: „Já a můj lid jsme mě­li s Amon­ci těžkou při. Vo­lal jsem vás, ale ne­přiš­li jste mi pro­ti nim na po­moc. 3 Když jsem vi­děl, že mi ne­po­můžete, na­sa­dil jsem vlastní život, vy­táhl jsem pro­ti Amon­cům a Hos­po­din mi je vy­dal do ru­kou. Pro­č jste dnes za mnou přiš­li? Bo­jovat se mnou?“ 4 Jiftach tedy shro­máž­dil všech­ny gi­leád­ské muže a pustil se do boje pro­ti Efrai­movi. Gi­leádští muži na ně udeři­li, pro­tože Efraim­ci říka­li: „Vy Gi­leáďané jste jen uprchlíci z Efrai­ma – upro­střed Efrai­ma a Manasese!“ 5 Gi­leáďané teh­dy Efraim­cům ob­sa­di­li jordán­ské bro­dy, a kdyko­li někdo z efraim­ských uprchlíků žádal: „Nech­te mě přejít,“ Gi­leáďané se ho pta­li: „Nejsi Efraimec?“ Když od­po­věděl: „Nejsem,“ 6 vy­zva­li ho: „Tak řekni: Šibolet.“ Když ale ře­kl: Si­bo­let (pro­tože to ne­u­měl vy­s­lovit správně), po­pad­li ho a za­mordova­li. Tenkrát u těch jordán­ských brodů padlo 42 000 Efraim­ců. 7 Jiftach sou­dil Iz­rael šest let. Když Jiftach Gi­leád­ský zemřel, byl po­hřben ve svém městě v Gi­leá­du. Ibcan8 Po něm byl v Iz­rae­li soud­cem Ib­can z Bet­lé­ma. 9 Měl třicet synů a třicet dcer. Ty pro­vdal ji­nam a svým synům přive­dl třicet dívek od­ji­nud. Sou­dil Iz­rael sedm let. 10 Když Ib­can zemřel, byl po­hřben v Bet­lémě. Elon11 Po něm byl v Iz­rae­li soud­cem Elon Za­bulon­ský. Ten sou­dil Iz­rael deset let. 12 Když Elon Za­bulon­ský zemřel, byl po­hřben v Ajalo­nu v za­bulon­ském kra­ji. Abdon13 Po něm byl v Iz­rae­li soud­cem Ab­don, syn Hi­le­la Pi­ra­ton­ského. 14 Ten měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jez­di­li na se­dm­desá­ti os­lech. Sou­dil Iz­rael osm let. 15 Když Ab­don, syn Hi­le­la Pi­ra­ton­ského, zemřel, byl po­hřben v Pi­ra­to­nu v efraim­ském kra­ji na Amale­kově po­hoří.

Bible21Soudců12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček