Bible21Soudců10

Soudců

Tola1 Po Abi­me­le­chovi po­vstal k záchraně Iz­rae­le To­la, syn Puy, syna Do­dova, muž z poko­lení Isa­char. Byd­lel v Ša­mi­ru v Efraim­ských horách 2 a sou­dil Iz­rael tři­a­dvacet let. Pak zemřel a byl po­hřben v Ša­mi­ru. Jair3 Po něm po­vstal Jair Gi­leád­ský. Ten sou­dil Iz­rael dva­a­dvacet let. 4 Měl třicet synů, kteří jez­di­li na třiceti os­lech a patři­lo jim třicet měst v Gi­leá­du. Až dodnes se jim říká Chavot-jair, Jai­rovy ves­nice. 5 Jair pak zemřel a byl po­hřben v Ka­mo­nu. 6 Synové Iz­rae­le znovu jedna­li v Hos­po­di­nových očích zle. Slouži­li baalům a aštar­tám, bo­hům ara­mej­ským a si­don­ským, bo­hům moáb­ským, amon­ským i bo­hům fi­lištín­ským. Hos­po­di­na opusti­li a ne­s­louži­li mu. 7 Pro­to Hos­po­din vzplanul pro­ti Iz­rae­li hněvem a vy­dal je na­po­spas Fi­lištínům a Amon­cům, 8 kteří je toho roku po­ro­bi­li. Osmnáct let pak sužova­li všech­ny Iz­rael­ce na emo­rej­ském území za Jordánem v Gi­leá­du. 9 Amon­ci dokon­ce pře­kroči­li Jordán, aby na­pad­li také Ju­du, Ben­jamí­na a dům Efrai­mův. Na Iz­rael přišlo ve­liké soužení. 10 Synové Iz­rae­le teh­dy vo­la­li k Hos­po­di­nu: „Zhřeši­li jsme pro­ti to­bě. Ano, opusti­li jsme svého Boha a slouži­li baalům!“ 11 Hos­po­din synům Iz­rae­le od­po­věděl: „Když vás sužova­li Egypťané, Emo­rej­ci, Amon­ci, Fi­lištíni, 12 Si­don­ci, Amale­kov­ci a Maon­ci, vo­la­li jste ke mně, a cožpak jsem vás z je­jich ruky ne­vy­svo­bo­dil? 13 Vy jste mě ale opusti­li a slouži­li jste cizím bo­hům! Pro­to vás už vy­svo­bo­zovat ne­bu­du. 14 Jdě­te si vo­lat k bo­hům, které jste si zvo­li­li; jen ať vás za­chrání v dobách soužení.“ 15 Synové Iz­rae­le na to Hos­po­di­nu řek­li: „Zhřeši­li jsme. Udě­lej s ná­mi, coko­li uznáš za dob­ré, ale vy­svo­boď nás, pro­sím, ještě tentokrát!“ 16 Pak ze svého stře­du od­strani­li cizí bohy a slouži­li Hos­po­di­nu. A ten už ne­mohl strádání Iz­rae­le dále snášet. 17 Amon­ci se teh­dy seši­kova­li a utá­boři­li se v Gi­leá­du. Také Iz­rael­ci se shro­máž­di­li a utá­boři­li se v Micpě. 18 Ve­li­te­lé gi­leád­ského voj­s­ka se spo­lu do­mlu­vi­li: „Kdo půjde jako první do boje s Amon­ci, ten bude vůd­cem všech obyva­tel Gileádu.“

Bible21Soudců10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček