Bible21Sofoniáš2

Sofoniáš

Výzva k pokání1 Se­sbírej­te se, jen se seberte, vy ne­stydatý náro­de, 2 dříve než při­jde roz­su­de­ka dnešek jak plevy odvane; dříve než na vás do­padnežár Hos­po­di­nova hněvu; dříve než na vás do­padne­den Hos­po­di­nova hněvu! 3 Hle­dej­te Hos­po­di­na, všich­ni pokorní země, kteří se jeho právem řídíte. Spravedlnost hledejte, ledejte poko­ru – snad se skryjetev den Hos­po­di­nova hněvu. Soud nad národy4 Gaza opuště­na bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude vy­hnán v poledne, Ekron vy­kořeněn. 5 Běda, obyva­te­lé Přímoří, národe Kréťanů; slovo Hos­po­di­novo na vás míří, Kanaáne, země Filištínů: „Do po­sledního vás zahladím!“ 6 Pří­moří se stane pas­t­vi­nous chýše­mi pastýřů a ovčí ohra­dou. 7 Připadne po­zůstalým z Ju­dova domu, kteří tam na­jdou pastvu. Večer pak uleh­nou v do­mech Aške­lo­nu – Hos­po­din změní je­jich osud! 8 „S­lyšel jsem Moá­bovy na­dávkyi urážky synů Amonových, kterými čas­tují můj lida roz­tahují se na jeho území. 9 Pro­to, ja­kože jsem živ, praví Hos­po­din zástupů, Bůh Izraele, Moáb do­padne jako Sodoma, Amonovi synové jako Gomora: hájemství kopřiv a solných jam, věčná pustina! Pozůstatek mého lidu je vyrabuje, zbytek mého národa se zmo­cní je­jich země.“ 10 To vše kvů­li je­jich pýše, kvůli urážkám a po­vyšování senad lid Hos­po­di­na zástupů. 11 Hos­po­din pro ně bude strašlivý, až vy­sílí všech­ny bohy na zemi; pak se mu pokloní i vzdálené národy, každý ze svého území. 12 „I vás, Habešané, probodne můj meč!“ 13 Na­přáh­ne ruku i na sever: zničí Asýrii, zpustoší Ninive, že bude podobné pouš­ti vy­prahlé. 14 Stáda pak bu­dou léhat v něm, všemožná zvěř v ce­lých zástupech. Pelikán a výr bu­dou hníz­dit na sloupech, z oken se ozve je­jich zpěv. Na prahu jen hro­ma­dy sutin, cedrové trámy strže­ny. 15 To je to město hýření – hovělo si v bez­pečí a namlou­valo si: „Já, jen já, a nikdo víc!“ Jak je zpustošeno, jen zvěř tu peleší! Každý ko­lemjdou­cí nad ním za­syčía pěstí za­hrozí.

Bible21Sofoniáš2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček