Bible21Rút4

Rút

Vykupitel1 Boáz me­zi­tím šel k městské bráně. Po­sa­dil se tam a hle – právě tudy šel onen příbuzný, o kterém před­tím mlu­vil. Boáz mu ře­kl: „Po­jď sem, pří­te­li, po­saď se.“ A tak přišel a po­sa­dil se. 2 Po­tom Boáz po­zval deset z městských stařešinů a ře­kl: „Po­saď­te se tu.“ A když se po­sa­di­li, 3 po­věděl tomu příbuzné­mu: „No­emi, která se vrá­ti­la z moáb­ského kraje, chce po­stou­pit nárok na díl po­le, který patřil naše­mu brat­ru Eli­me­le­chovi. 4 Ře­kl jsem si, že ti to dám vědět a navrh­nu ti: Pořiď si ho před tě­mi­to přísedící­mi, před stařeši­ny mého li­du. Chceš-li to pole vy­kou­pit, vy­kup je. Pokud je ne­vy­koupíš, vy­jádři se, ať to vím. Jsi to­tiž nej­bližší příbuzný a já jsem hned po tobě.“ A on ře­kl: „Vykoupím je.“ 5 Teh­dy Boáz do­dal: „V den, kdy od No­emi získáš nárok na to po­le, získáš i Moábku Rút, vdovu po mrt­vém, abys tomu mrt­vé­mu vzbu­dil dě­dice, který po­ne­se jeho jméno.“ 6 Načež ten příbuzný ře­kl: „Tak to ho vy­kou­pit ne­mo­hu – vž­dyť bych ohro­zil vlastní dě­dictví! Vy­kup to pole místo mě; já nemohu.“ 7 (Za sta­rodáv­na byl v Iz­rae­li při výku­pu a směně ten­to obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul san­dál a podal ho druhé­mu. Tak se v Iz­rae­li dávalo svě­de­ctví.) 8 Ten příbuzný tedy Boázovi ře­kl: „Pořiď si ho sám,“ a zul si san­dál. 9 Boáz teh­dy před stařeši­ny a vším li­dem pro­hlásil: „Dnes jste svěd­kové, že jsem od No­emi zís­kal všech­no, co patři­lo Eli­me­le­chovi, i všech­no, co patři­lo Kiljo­novi a Machlo­novi. 10 Ano, i Moábku Rút, ženu po Machlo­novi, jsem zís­kal za manželku, abych mrt­vé­mu vzbu­dil dě­dice, aby jméno mrt­vého ne­z­mize­lo z kruhu jeho bra­trů a z brá­ny jeho měs­ta. Dnes jste toho svědkové.“ 11 Vše­chen lid, který byl v bráně, i stařeši­nové od­po­vědě­li: „Jsme svěd­kové. Kéž Hos­po­din dá, aby že­na při­cházející do tvého domu byla jako Rá­chel a Léa, které spo­lečně zbu­dovaly dům Iz­rae­le! Buď úspěšný v Efratě, zís­kej si jméno v Bet­lémě! 12 Kéž ti Hos­po­din skrze tuto dívku do­pře­je po­tom­stvo, aby tvůj dům byl jako dům Pe­rese, je­hož po­ro­di­la Tá­mar Judovi!“ 13 Boáz si tedy Rút vzal a sta­la se jeho ženou. Mi­loval se s ní a Hos­po­din dal, že poča­la a po­ro­di­la sy­na. 14 Že­ny teh­dy řek­ly No­emi: „Požeh­nán buď Hos­po­din, který tě ode dneška nene­chá bez příbuzného. Ať má v Iz­rae­li jméno! 15 On tě vrátí do živo­ta a ve stáří se o tebe po­stará. Po­ro­di­la ho pře­ce tvá mi­lu­jící sna­cha – a ta je ti vzácnější než sedm synů!“ 16 No­emi pak vza­la dítě, po­loži­la si je na klín a byla mu chůvou. 17 Sou­sedky říkaly: „No­emi se na­ro­dil syn!“ a daly mu jméno – po­jmenovaly ho Obéd, Služebník. Ten se stal ot­cem Davi­dova otce Jišaje. 18 A toto jsou Pe­resova pokolení: Peres zplo­dil Che­cro­na, 19 Che­cron zplo­dil Ra­ma, Ram zplo­dil Ami­na­da­ba, 20 Ami­na­dab zplo­dil Na­chšo­na, Na­chšon zplo­dil Sal­mo­na, 21 Sal­mon zplo­dil Boáze, Boáz zplo­dil Obéda, 22 Obéd zplo­dil Jišaje, Jišaj zplo­dil Davi­da.

Bible21Rút4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček