Bible21Numeri6

Numeri

Zákon o nazírech1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 2 „Mluv k synům Iz­rae­le: Když se muž nebo že­na roz­hodne složit zvláštní na­zír­ský slib, aby se za­svě­til Hos­po­di­nu, 3 bude se zdržovat ví­na i piva; nena­pi­je se vinného octu ani jiného kvašeného nápo­je, nena­pi­je se žádné šťávy z hroz­nů a ne­bu­de hroz­ny ani jíst, ať už čer­stvé nebo sušené. 4 Po ce­lou dobu svého za­svěcení ne­oku­sí nic po­cházejícího z vinné révy, od zrnka až po slupku. 5 Po ce­lou dobu jeho na­zír­ského sli­bu se jeho hlavy ne­do­tkne břitva. Dokud ne­vy­prší doba jeho od­dělení pro Hos­po­di­na, bude svatý; vla­sy na hlavě si ne­chá volně růst. 6 Po všech­ny dny svého za­svěcení Hos­po­di­nu se ne­při­blíží k mrt­vé­mu. 7 Ne­po­sk­vrní se ani při svém ot­ci, mat­ce, brat­ru ani se­stře, kdy­by zemře­li, ne­boť má na hlavě znak za­svěcení své­mu Bo­hu. 8 Po všech­ny dny svého za­svěcení bude svatý Hos­po­di­nu. 9 Kdy­by však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smr­tí, a tak po­sk­vrnil znak za­svěcení na jeho hlavě, oho­lí si hlavu v den svého očišťování; oho­lí si ji v sedmý den. 10 Os­mého dne pak při­ne­se knězi ke vcho­du do Stanu setkávání dvě hrd­ličky nebo dvě ho­lou­ba­ta 11 a kněz při­ne­se jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za něj vy­koná obřad smíření, ne­boť se pro­hřešil při mrt­vém. Toho dne znovu po­světí svou hlavu 12 a všech­ny dny svého na­zírství za­světí Hos­po­di­nu. Při­ne­se ročního beránka jako oběť odškodnění a před­chozí dny se zruší, ne­boť po­sk­vrnil své na­zírství. 13 A toto je zákon ohledně na­zí­ra: V den, kdy vy­prší doba jeho za­svěcení, bude přive­den ke vcho­du do Stanu setkávání 14 a bude obětovat svůj dar Hos­po­di­nu: jedno­ho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady jako oběť za hřích a jedno­ho be­ra­na bez vady jako pokojnou oběť, 15 dále koš ne­kvašeného pečiva z jemné mou­ky, bo­chánky za­dělané ole­jem, ne­kvašené placky po­mazané ole­jem a s nimi patřičné moučné obě­ti a ú­lit­by. 16 Kněz to při­ne­se před Hos­po­di­na a vy­koná na­zírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběť. 17 Be­ra­na pak připraví jako pokojnou oběť Hos­po­di­nu spo­lu s košem ne­kvašeného pečiva a vy­koná jeho moučnou oběť a jeho ú­lit­bu. 18 Na­zír si pak u vcho­du do Stanu setkávání oho­lí vla­sy, zna­mení svého na­zír­ského za­svěcení, vez­me je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. 19 Kněz vez­me z ono­ho be­ra­na vařené ple­ce, z koše vez­me je­den ne­kvašený bo­chánek a jednu ne­kvašenou placku a po­té, co si na­zír oho­lí zna­mení svého za­svěcení, vloží to vše do jeho dlaní. 20 Kněz to pak zvedáním nabídne Hos­po­di­nu. Spo­lečně s hrudím po­zvedání a kýtou ode­vzdání jsou tyto věci svatým da­rem pro kněze. Teprve po­té smí na­zír znovu pít víno. 21 Toto je zákon o na­zírovi skládajícím slib. Jeho dar Hos­po­di­nu za jeho za­svěcení bude od­po­vídat sli­bu, který uči­nil (kro­mě to­ho, co by chtěl při­dat pod­le svých možností). Kněžské požehnání22 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 23 „Mluv k Áro­novi a jeho synům: Tak­to bu­dete žeh­nat synům Iz­rae­le; bu­dete jim ří­kat: 24 ‚Ať ti Hos­po­din žeh­náa chrání tě! 25 Ať Hos­po­din nad te­bou roz­jasní svou tvářa da­ruje ti přízeň! 26 Ať Hos­po­din k to­bě ob­rátí svou tvářa ob­daří tě pokojem!‘ 27 Tak bu­dou pronášet mé jméno nad syny Iz­rae­le, a já jim požehnám.“

Bible21Numeri6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček