Bible21Numeri4

Numeri

Synové Kehatovi1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi a Áro­novi: 2 „Seč­ti Ke­ha­tovy syny z řad synů Levi­ho pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů. 3 Za­poč­ti každého ve věku od třiceti do pa­desá­ti let, kdo je schopen služ­by, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. 4 Toto bude služ­ba Ke­ha­tových synů ve Stanu setkávání: nej­světější věci. 5 Než tá­bor po­táh­ne dál, vstoupí Áron se svý­mi syny dovni­tř, sejmou za­stírající opo­nu a tou přikryjí Tru­hlu svě­de­ctví. 6 Na ni pak po­loží přikrývku z odolných usní a navrch roz­pro­střou pře­hoz, ce­lý z mod­ré látky, a pro­vléknou tyče. 7 Po­tom pro­střou pře­hoz z mod­ré látky na sto­le chle­bů pře­dložení a na něj roz­loží mísy, po­hárky, číše a konvice pro ú­lit­by; na sto­le bude zůstávat každo­denní chléb. 8 Na to vše pak roz­pro­střou pře­hoz z šar­la­tové látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a pro­vléknou tyče. 9 Po­tom vezmou pře­hoz z mod­ré látky, přikryjí svícen k svícení i s jeho kaha­ny, kleště­mi, pánvice­mi na uhlí a veškerý­mi nádo­ba­mi na olej, jichž se užívá k jeho ob­s­lu­ze, 10 za­balí jej i s jeho veškerým náčiním do pokrývky z odolných usní a po­loží na nosítka. 11 Také na zlatý ol­tář pro­střou pře­hoz z mod­ré látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a pro­vléknou tyče. 12 Po­tom vezmou veškeré služebné náčiní, které se používá ke službě ve sva­ty­ni, za­balí je do pře­ho­zu z mod­ré látky, přikryjí je pokrývkou z odolných usní a po­loží na nosítka. 13 Pak vy­be­rou z ol­táře po­pel, pro­střou na ol­táři pře­hoz z purpu­rové látky 14 a na něj po­loží veškeré ol­tářní náčiní, které používají k jeho ob­s­lu­ze – pánvice na uhlí, vi­d­lice, lopa­ty a obětní mis­ky – všech­no ol­tářní náčiní. Přes ně roz­pro­střou přikrývku z odolných usní a pro­vléknou tyče. 15 Po­té, co Áron se svý­mi syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vy­ba­vení sva­tyně, než tá­bor po­táh­ne dál, teprve teh­dy při­jdou Ke­ha­tovi synové, aby to nes­li. Svatých věcí se ne­do­tknou, aby ne­zemře­li. Toto je bře­meno Ke­ha­tových synů při Stanu setkávání. 16 Ele­aza­rovi, synu kněze Áro­na, pak bude svěřen olej ke svícení, ka­di­dlo z vonných lá­tek, každo­denní moučná oběť a olej po­mazání. Bude mít do­zor nad ce­lým Příbytkem a nade vším, co je v něm – nad svatý­mi věc­mi i je­jich příslušenstvím.“ 17 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi a Áro­novi: 18 „Ne­do­pustí­te, aby byl kmen ke­hatských rodů vy­hlazen z řad levi­tů. 19 Aby zůsta­li naživu a ne­zemře­li, když přistu­pují k nej­světějším věcem, naloží­te s nimi tak­to: při­jde Áron a jeho synové a každé­mu z nich určí jeho službu a jeho bře­meno. 20 Oni sami však ne­smí vejít a za­hlédnout, jak jsou bale­ny svaté věci, aby nezemřeli.“ Synové Geršonovi21 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 22 „Seč­ti také Geršo­novy syny pod­le je­jich ot­cov­ských do­mů a rodů. 23 Seč­ti ve věku od třiceti do pa­desá­ti let každého, kdo je schopen na­stou­pit službu, aby ko­nal práci při Stanu setkávání. 24 Toto bude služ­ba geršon­ských rodů, je­jich úko­ly a bře­me­na: 25 Bu­dou no­sit plach­ty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z odolných usní, která je na ní, dále závěs ke vcho­du do Stanu setkávání, 26 zástě­ny nádvoří, závěs pro vchod do brá­ny nádvoří, které je ko­lem Příbytku a ol­táře, je­jich lana a veškeré přís­lušen­ství k je­jich službě. A bu­dou ko­nat službu ve všem, co jim bylo uloženo. 27 Veškerá služ­ba Geršo­nových synů se bude dít pod­le roz­kazů Áro­na a jeho synů – to platí pro všech­na je­jich bře­me­na a pro všech­nu je­jich službu. Všech­na je­jich bře­me­na svěří­te do je­jich opa­t­rování. 28 To bude služ­ba geršon­ských rodů při Stanu setkávání a je­jich zod­po­vědnost pod ve­dením Ita­ma­ra, syna kněze Árona.“ Synové Merariho29 „Sy­ny Me­ra­ri­ho rovněž seč­ti pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů. 30 Seč­ti ve věku od třiceti do pa­desá­ti let každého, kdo je schopen na­stou­pit službu, aby ko­nal práci při Stanu setkávání. 31 Při veškeré své službě při Stanu setkávání bu­dou zod­po­vědni za tato bře­me­na: des­ky Příbytku, je­jich svla­ky, slou­py, patky, 32 dále slou­py oko­lo nádvoří, je­jich patky a ko­líky s je­jich lany a veškerým je­jich náčiním, a to se vší přís­lušnou služ­bou. Každé­mu jmenovi­tě určí­te, jaké bře­meno má no­sit. 33 To bude služ­ba me­ra­rij­ských rodů při veškeré je­jich práci při Stanu setkávání pod ve­dením Ita­ma­ra, syna kněze Árona.“ Sčítání levitských rodů34 Mo­jžíš s Áro­nem a s před­sta­vený­mi obce sečetl Ke­ha­tovy syny pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů. 35 Za­počítal ve věku od třiceti do pa­desá­ti let každého, kdo byl schopen služ­by při Stanu setkávání, 36 a bylo jich po je­jich ro­dech za­poč­teno 2 750. 37 Toto je součet ke­hatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mo­jžíš s Áro­nem sečetl pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu vy­daného Mo­jžíšem. 38 Rovněž Geršo­novi synové byli seč­teni pod­le svých rodů a ot­cov­ských do­mů: 39 Ve věku od třiceti do pa­desá­ti let byl za­poč­ten každý, kdo byl schopen služ­by při Stanu setkávání. 40 Je­jich součet po je­jich ro­dech a ot­cov­ských do­mech či­nil 2 630. 41 Toto je součet geršon­ských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mo­jžíš s Áro­nem sečetl pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu. 42 Také me­ra­rij­ské rody byly seč­te­ny pod­le svých rodů a ot­cov­ských do­mů: 43 Ve věku od třiceti do pa­desá­ti let byl za­poč­ten každý, kdo byl schopen služ­by při Stanu setkávání. 44 Je­jich součet po je­jich ro­dech a ot­cov­ských do­mech či­nil 3 200. 45 Toto je součet me­ra­rij­ských rodů, které Mo­jžíš s Áro­nem sečetl pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu vy­daného Mo­jžíšem. 46 Mo­jžíš s Áro­nem a s vůd­ci Iz­rae­le sečetl všech­ny levi­ty pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů, 47 všech, kdo byli ve věku od třiceti do pa­desá­ti let schopni dí­la služ­by při Stanu setkávání a dí­la nošení bře­men. 48 Je­jich cel­kový počet byl 8 580. 49 Pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu vy­daného Mo­jžíšem byla každé­mu z nich urče­na jeho služ­ba a jeho břemeno. A tak byli seč­teni, jak Hos­po­din Mo­jžíšovi přikázal.

Bible21Numeri4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček