Bible21Numeri36

Numeri

Dědičky v Izraeli1 Teh­dy přistou­pi­li rodoví náčelníci z rodu Gi­leáda, syna Machi­rova, syna Mana­se­sova z rodů Josefových synů, aby pro­mlu­vi­li před Mo­jžíšem a před iz­rael­ský­mi rodový­mi náčelníky. 2 Řek­li: „Hos­po­din naše­mu pánu přikázal, aby synům Iz­rae­le roz­dě­lil zemi lo­sem na dě­dičné podíly. Naše­mu pánu bylo rovněž od Hos­po­di­na přikázáno, aby dě­dictví naše­ho bra­t­ra Ce­lo­f­cha­da při­dě­lil jeho dcerám. 3 Vdají-li se však za něko­ho z jiných iz­rael­ských kmenů, pak je­jich dě­dictví ubu­de z dě­dictví našich ot­ců a bude při­dáno k dě­dictví kmene, do něhož se vdají. Tak by z naše­ho dě­dičného losu ubylo. 4 Dokon­ce i když synům Iz­rae­le na­stane mi­lostivé léto, dě­dictví těch­to dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají. Tak by je­jich dě­dictví ubylo z dě­dictví naše­ho ot­cov­ského kmene.“ 5 Mo­jžíš pak na Hos­po­dinův roz­kaz synům Iz­rae­le ozná­mil: „Kmen Josefových synů mluví správně. 6 Hos­po­din ohledně Ce­lo­f­cha­dových dcer přikazuje to­to: Mo­hou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvni­tř svého ot­cov­ského rodu a kmene. 7 Tak ne­bu­de iz­rael­ské dě­dictví pře­cházet z kmene na kmen. Synové Iz­rae­le bu­dou spja­ti každý s dě­dictvím svého ot­cov­ského kmene. 8 Každá dce­ra, která má mezi iz­rael­ský­mi kme­ny do­stat dě­dictví, ať se vdá za něko­ho ve svém ot­cov­ském rodu a kmeni, aby si všich­ni synové Iz­rae­le udrže­li dě­dictví svých ot­ců. 9 Tak ne­bu­de dě­dictví pře­cházet z kmene na kmen. Každý z iz­rael­ských kmenů bude spjat se svým dědictvím.“ 10 Ce­lo­f­cha­dovy dce­ry pak uči­ni­ly přes­ně tak, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi. 11 Ce­lo­f­cha­dovy dce­ry Mach­la, Ti­r­sa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců. 12 Vdaly se do ro­din synů Mana­se­se, syna Josefova, a je­jich dě­dictví zůstalo v je­jich ot­cov­ském kmeni a ro­du. 13 To jsou přikázání a záko­ny, které Hos­po­din skrze Mo­jžíše vy­dal synům Iz­rae­le na moáb­ských pláních, při Jordánu na­pro­ti Je­ri­chu.

Bible21Numeri36

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček