Bible21Numeri3

Numeri

Levité1 Toto je příběh Áro­na a Mo­jžíše v době, kdy Hos­po­din mlu­vil s Mo­jžíšem na hoře Si­naj. 2 A toto jsou jmé­na Áro­nových synů: prvo­ro­zený Nádab, dále Abi­hu, Ele­azar a Ita­mar; 3 to jsou jmé­na Áro­nových synů, po­mazaných kněží po­věřených ke kněžské službě. 4 Nádab a Abi­hu však bez­dětní zemře­li před Hos­po­di­nem, když na pouš­ti Si­naj před Hos­po­di­nem obětova­li ne­pa­třičný oheň. Pro­to spo­lu se svým ot­cem Áro­nem ko­na­li kněžs­kou službu Ele­azar a Ita­mar. 5 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 6 „Přiveď poko­lení Levi a po­stav je před kněze Áro­na, aby mu po­máha­li. 7 Svou služ­bou při Příbytku bu­dou plnit jeho po­vinnost i po­vinnost ce­lé obce vůči Stanu setkávání. 8 Bu­dou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a služ­bou při Příbytku bu­dou plnit po­vinnost synů Iz­rae­le. 9 Ode­vzdej tedy levi­ty Áro­novi a jeho synům, ať mu jsou z řad Iz­rae­li­tů zce­la ode­vzdáni. 10 Áro­na a jeho syny po­věříš, aby za­chováva­li své kněžství. Ne­po­vo­laný, jenž by se při­blížil, však zemře.“ 11 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 12 „Hle, já jsem si namísto všech prvo­ro­zených, kteří mezi Iz­rael­ci ot­vírají lůno, vy­bral z řad synů Iz­rae­le levi­ty. Levi­té jsou tedy mo­ji, 13 ne­boť všich­ni prvo­ro­zení jsou mo­ji. V den, kdy jsem po­bil všech­ny prvo­ro­zené v Egyptě, jsem za­svě­til všech­ny prvo­ro­zené v Iz­rae­li, jak li­di, tak zvířa­ta, sobě. Jsou mo­ji. Já jsem Hospodin.“ 14 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi na pouš­ti Si­naj: 15 „Seč­ti Levi­ho syny pod­le je­jich ot­cov­ských do­mů a rodů; seč­ti všech­ny muže od stáří jedno­ho měsíce.“ 16 Mo­jžíš je tedy pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu sečetl, jak mu bylo přikázáno. 17 Toto jsou Levi­ho synové, jmenovi­tě: Geršon, Ke­hat a Me­ra­ri. 18 Toto jsou jmé­na Geršo­nových synů po je­jich ro­dech: Libni a Ši­mei. 19 Ke­ha­tovi synové po svých ro­dech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. 20 Synové Me­ra­ri­ho po svých ro­dech: Mach­li a Muši. Toto jsou levi­tské rody pod­le svých ot­cov­ských do­mů. 21 Z Geršo­na vzešel rod libnij­ský a ši­meiský; to jsou geršon­ské ro­dy. 22 Pod­le se­z­na­mu čítaly 7 500 mužů starších jedno­ho měsíce. 23 Geršon­ské rody tá­boři­ly za Příbytkem, na západní straně. 24 Vůd­cem geršon­ského ot­cov­ského domu byl Elja­saf, syn Lae­lův. 25 Geršo­novi synové do­sta­li ve Stanu setkávání do opa­t­rování Příby­tek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vcho­du do Stanu setkávání, 26 zástě­ny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je ko­lem Příbytku a ol­táře, jeho la­na, a to se vší přís­lušnou služ­bou. 27 Z Ke­ha­ta vzešel rod amram­ský, jishar­ský, hebron­ský a uziel­ský; to jsou ke­hatské ro­dy. 28 Čítaly celkem 8 600 mužů starších jedno­ho měsíce. Ti mě­li na sta­rost sva­ty­ni. 29 Rody Ke­ha­tových synů tá­boři­ly na jižní straně Příbytku. 30 Vůd­cem ot­cov­ského domu ke­hatských rodů byl Elicafan, syn Uzie­lův. 31 Do­sta­li do opa­t­rování Tru­hlu, stůl, svícen, ol­táře, vy­ba­vení sva­tyně, které používa­li ke službě, a závěs, a to se vší přís­lušnou služ­bou. 32 Vůd­cem levi­tských vůd­ců byl Ele­azar, syn kněze Áro­na; jemu byli svěřeni ti, kdo plní po­vinnost vůči sva­ty­ni. 33 Z Me­ra­ri­ho vzešel rod mach­lij­ský a mušij­ský; to jsou me­ra­rij­ské ro­dy. 34 Pod­le se­z­na­mu čítaly 6 200 mužů starších jedno­ho měsíce. 35 Vůd­cem ot­cov­ského domu me­ra­rij­ských rodů byl Cu­ri­el, syn Abi­chai­lův. Tá­boři­li na se­verní straně Příbytku. 36 Synům Me­ra­ri­ho byly do opa­t­rování svěře­ny des­ky Příbytku, jeho svla­ky, slou­py, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší přís­lušnou služ­bou. 37 Dále slou­py oko­lo nádvoří, je­jich patky a ko­líky s je­jich la­ny. 38 Vepře­du, na východě, tá­boři­li před Příbytkem, to­tiž před Stanem setkávání, Mo­jžíš, Áron a jeho synové. Drže­li za syny Iz­rae­le stráž před sva­tyní. Ne­po­vo­laný, jenž by se při­blížil, však měl zemřít. 39 Levi­té, které Mo­jžíš s Áro­nem pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu sečetl po je­jich ro­dech, číta­li celkem 22 000 mužů starších jedno­ho měsíce. 40 Hos­po­din ře­kl Mo­jžíšovi: „Seč­ti mezi syny Iz­rae­le všech­ny prvo­ro­zené muže starší jedno­ho měsíce a pořiď je­jich jmenný se­z­nam. 41 Namísto všech prvo­ro­zených synů Iz­rae­le pak pro mne vez­meš levi­ty. Já jsem Hos­po­din. Namísto vše­ho prvo­ro­zeného do­bytka synů Iz­rae­le vez­meš do­by­tek levitů.“ 42 Mo­jžíš tedy pod­le Hos­po­di­nova příka­zu sečetl všech­ny prvo­ro­zené syny Iz­rae­le. 43 Všech prvo­ro­zených starších jedno­ho měsíce bylo na jmenném se­z­na­mu 22 273. 44 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 45 „Vez­mi levi­ty namísto všech prvo­ro­zených mezi syny Iz­rae­le a do­by­tek levi­tů namísto je­jich do­bytka, ne­boť levi­té jsou mo­ji. Já jsem Hos­po­din. 46 A jako výplatné za těch 273 prvo­ro­zených synů Iz­rae­le, kteří převy­šují počet levi­tů, 47 vy­be­reš po pě­ti še­ke­lech za hlavu (měřeno pod­le še­ke­lu sva­tyně; še­kel je 20 ger). 48 To stříbro pak dáš Áro­novi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převy­šují je­jich počet.“ 49 A tak Mo­jžíš vy­bral výplatné stříbro za ty, kdo převy­šova­li počet mužů vy­kou­pených levi­ty. 50 Vy­bral za prvo­ro­zené syny Iz­rae­le 1 365 še­ke­lů stříb­ra (měřeno pod­le še­ke­lu sva­tyně). 51 Pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu pak Mo­jžíš předal výplatné stříbro Áro­novi a jeho synům, jak mu Hos­po­din přikázal.

Bible21Numeri3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček