Bible21Numeri1

Numeri

Sčítání Izraele1 Na Si­naj­ské pouš­ti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po je­jich od­cho­du z Egyp­ta, pro­mlu­vil Hos­po­din k Mo­jžíšovi ve Stanu setkávání: 2 „Sečtě­te ce­lou iz­rael­s­kou obec pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů; pořiď­te jmenný se­z­nam všech mužů. 3 Ty a Áron za­poč­tete do je­jich od­dílů všech­ny bo­je­s­chopné Iz­rael­ce od dvaceti let výše. 4 Z každého poko­lení vám bude po­máhat je­den muž, který je hlavou svého ot­cov­ského do­mu. 5 Toto jsou jmé­na mužů, kteří vám bu­dou stát po boku: z Ru­be­na: Elicur, syn Še­de­u­rův, 6 ze Ši­me­o­na: Še­lu­miel, syn Cu­ri­ša­dajův, 7 z Ju­dy: Na­chšon, syn Ami­na­dabův, 8 z Isa­cha­ra: Net­a­ne­el, syn Cuarův, 9 ze Za­bulo­na: Eli­ab, syn Che­lonův, 10 z Josefových synů: z Efrai­ma: Eliša­ma, syn Ami­hudův, z Mana­se­se: Ga­ma­liel, syn Pedacurův, 11 z Ben­jamí­na: Abi­dan, syn Gi­de­o­ni­ho, 12 z Da­na: Achie­zer, syn Amiša­dajův, 13 z Aše­ra: Pagiel, syn Okranův, 14 z Gáda: Elja­saf, syn De­ue­lův, 15 z Neftalí­ma: Achi­ra, syn Enanův. 16 To jsou členové sně­mu, vůd­cové svých ot­cov­ských poko­lení, náčelníci iz­rael­ských tisíců.“ 17 Mo­jžíš s Áro­nem tedy vza­li jmenované muže 18 a prvního dne druhého měsíce shro­máž­di­li ce­lou obec ke sčítání pod­le je­jich rodů a ot­cov­ských do­mů. Všich­ni od dvaceti let výše byli je­den po druhém za­hrnu­ti do jmenného se­z­na­mu, 19 jak Mo­jžíšovi přikázal Hos­po­din. Tak­to je na Si­naj­ské pouš­ti sečetl 20 a to­lik jich bylo: Synové Ru­be­na, Iz­rae­lova prvo­ro­zeného, pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů, uve­dení ve jmenném se­z­na­mu všech bo­je­s­chopných mužů od dvaceti let výše: 21 poko­lení Ru­ben čítalo 46 500 mužů. 22 Synové Ši­me­o­na pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů, uve­dení ve jmenném se­z­na­mu všech bo­je­s­chopných mužů od dvaceti let výše: 23 poko­lení Ši­me­on čítalo 59 300 mužů. 24 Synové Gáda pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: 25 poko­lení Gád čítalo 45 650 mužů. 26 Synové Judy pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: 27 poko­lení Juda čítalo 74 600 mužů. 28 Synové Isa­cha­ra pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: 29 poko­lení Isa­char čítalo 54 400 mužů. 30 Synové Za­bulo­na pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: 31 poko­lení Za­bulon čítalo 57 400 mužů. 32 Synové Josefovi: Synové Efrai­movi pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: 33 poko­lení Efraim čítalo 40 500 mužů. 34 Synové Mana­se­sovi pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: 35 poko­lení Mana­ses čítalo 32 200 mužů. 36 Synové Ben­jamínovi pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: 37 poko­lení Ben­jamín čítalo 35 400 mužů. 38 Synové Danovi pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: 39 poko­lení Dan čítalo 62 700 mužů. 40 Synové Aše­rovi pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: 41 poko­lení Ašer čítalo 41 500 mužů. 42 Synové Neftalí­movi pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše: 43 poko­lení Neftalí čítalo 53 400 mužů. 44 Toto jsou poč­ty těch, které Mo­jžíš s Áro­nem a s dvanácti iz­rael­ský­mi vůd­ci sečetl, po jednom z každého ot­cov­ského do­mu. 45 Cel­kový počet všech bo­je­s­chopných Iz­rae­li­tů od dvaceti let výše, za­poč­tených pod­le je­jich ot­cov­ských do­mů: 46 Úhrnem bylo seč­teno 603 550 mužů. 47 Mezi ně však ne­by­li pod­le svých ot­cov­ských poko­lení za­poč­teni levi­té. 48 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: 49 „Poko­lení Levi ne­sčí­tej, ne­za­hrnuj je do poč­tu synů Iz­rae­le. 50 Levi­tům svěříš Příby­tek svě­de­ctví, veškeré jeho vy­ba­vení i vše, co k ně­mu náleží. Oni bu­dou Příby­tek s veškerým jeho vy­ba­vením no­sit, bu­dou při něm sloužit a ko­lem Příbytku bu­dou tá­bořit. 51 Když se bude Příby­tek chys­tat na ces­tu, levi­té jej složí; když se bude Příby­tek chys­tat k tá­boření, levi­té jej vztyčí. Ne­po­vo­laný, jenž by se při­blížil, však zemře. 52 Synové Iz­rae­le bu­dou tá­bořit po svých usku­peních, každý při svém prapo­ru, po svých od­dílech. 53 Levi­té však bu­dou tá­bořit ko­lem Příbytku svě­de­ctví, aby obec synů Iz­rae­le ne­sti­hl hroz­ný hněv; pro­to bu­dou levi­té držet stráž u Příbytku svědectví.“ 54 A synové Iz­rae­le uděla­li všech­no přes­ně tak, jak Hos­po­din Mo­jžíšovi přikázal.

Bible21Numeri1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček