Bible21Nehemiáš6,16

Nehemiáš 6:16

Když se to do­slech­li všich­ni naši ne­přá­te­lé ve všech okolních náro­dech, byli zděšeni a zdrceni. Po­zna­li, že to dílo po­chází od naše­ho Bo­ha.


Verš v kontexte

15 Hrad­by byly dokonče­ny během dvaapa­desá­ti dnů, pět­a­dvacátého dne měsíce elul. 16 Když se to do­slech­li všich­ni naši ne­přá­te­lé ve všech okolních náro­dech, byli zděšeni a zdrceni. Po­zna­li, že to dílo po­chází od naše­ho Bo­ha. 17 Mezi jud­s­kou šlech­tou a To­biášem ce­lou tu dobu od­cháze­lo a při­cháze­lo množství do­pisů.

späť na Nehemiáš, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 A stalo sa, keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, a videly to všetky národy, ktoré boly vôkol nás, pad­li veľmi vo svojich očiach a po­znali, že sa to dielo dialo od nášho Boha.

Evanjelický

16 Keď to počuli všet­ci naši ne­priatelia, báli sa všet­ci po­hania, ktorí žili okolo nás, veľmi upad­li vo vlast­ných očiach a museli uznať, že to dielo sa uskutočnilo po­mocou nášho Boha.

Ekumenický

16 Keď sa to všet­ci naši ne­priatelia do­počuli a uvideli to všet­ky okolité po­han­ské národy, veľmi zmalomyseľneli. Uvedomili si, že toto dielo sa uskutočnilo s pomocou nášho Boha.

Bible21

16 Když se to do­slech­li všich­ni naši ne­přá­te­lé ve všech okolních náro­dech, byli zděšeni a zdrceni. Po­zna­li, že to dílo po­chází od naše­ho Bo­ha.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček