Bible21Micheáš6

Micheáš

Hospodinova žaloba1 Slyš­te, co praví Hospodin: „Vstaň a veď žalo­bu před horami, ať pahorky slyší, co pro­hlásíš! 2 Slyš­te, ho­ry, Hos­po­di­novu při, slyšte, od­věké zem­ské základy! Hospodin má žalo­bu na svůj lid, vznáší obvinění pro­ti Iz­rae­li: 3 Lide můj, co jsem ti udělal? Čím jsem tě vyčerpal? Odpověz mi! 4 Vy­ve­dl jsem tě z Egypta, vykoupil tě z domu ot­ro­ctvía po­stavil jsem ti do če­la­Mo­jžíše, Áro­na a Mi­ri­am. 5 Vzpo­meň si, lide můj, co chys­tal moáb­ský král Baláka co mu od­po­věděl Balaám, syn Beorův. Vzpomeň si, co se stalo od Ši­ti­mu po Gilgal, abys znal Hos­po­di­novy sprave­dlivé skutky.“ 6 Jak mám před Hos­po­di­na předstoupit, jak se poklo­nit před Bo­hem nejvyšším? Mám před něj při­jít se zápaly, s jedno­letý­mi te­la­ty? 7 Má Hos­po­din za­líbení v tisíci beranech, v ne­sčí­s­lných řekách oleje? Mám dát svého prvo­ro­zeného za svůj přestupek, vlastního po­tomka za hřích duše své? 8 Ozná­mil ti, člověče, co je dob­ré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval mi­lo­sr­den­stvía kráčel se svým Bo­hem v pokoře. Hřích a trest9 Hlas Hos­po­dinův vo­lá na město(a tvé jméno ctít je moud­ré): to slyší ten váš kmen, vy, shro­máždění ve městě! 10 To mám trpět mrzké pokla­dy v do­mě niče­mya mí­ry ošizené a mizerné? 11 To mám uznávat ne­po­ctivé váhya falešná závaží v mošně? 12 Vaši bo­háči jsou násilnícia vaši občané mluví lež; hovoří zrádným jazykem! 13 Právě pro­to jsem tě ranil trápením, abych tě zničil za tvůj hřích. 14 Bu­deš jíst, ale nena­sytíš se, bude ti kručet v břiše. Budeš tlačit, ale neporodíš, a co po­rodíš, to vy­dám meči. 15 Za­se­ješ, ale ne­dočkáš se sklizně; vylisuješ olivy, ale ne­po­mažeš se olejem; vytlačíš mošt, ale ví­na se nena­pi­ješ. 16 Řídí­te se Omri­ho pravi­dlya vše­mi Acha­bový­mi způsoby;následujete je­jich rady, a pro­to vás vy­dám zpustošení. Výsměch čeká vaše obča­ny – bu­dete tu­peni, že jste můj lid!“

Bible21Micheáš6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček