Bible21Micheáš5

Micheáš

Vládce z Betléma1 „­Ty však, Bet­lé­me efratský, maličký mezi jud­ský­mi knížaty, právě z tebe mi má vzejít­ten, jenž bude Vlád­cem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“ 2 (Hos­po­din je tedy ne­chá napospas, jen dokud ne­po­rodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpě­ta připo­jí se k synům Iz­rae­le.) 3 On vstane a bude pástv síle Hospodinově, ve jménu Hos­po­di­na, svého Boha, které je vznešené. Tehdy bu­dou žít v bezpečí, neboť on bude ve­likýaž po nejza­zší zem­ské konči­ny. 4 On bude naším pokojem. Až k nám do země vtrh­nou Asyřané, až bu­dou šlapat po našich palácích, sedm pastýřů pro­ti nim postavíme, osm vo­jevůd­ců ro­ze­ných, 5 aby Asýrii pás­li mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí, až k nám do země vtrh­nou Asyřané, až bu­dou šlapat po našich hranicích. Vítězný pozůstatek6 Ti, kdo po­zůstanou z Jáko­baupro­střed mno­hých národů, budou jak rosa od Hospodina, jak déšť pa­dající na trávu, jenž ve smr­telníka ne­doufáa ne­závisí na člověku. 7 Ti, kdo po­zůstanou z Jáko­ba mezi pohany, uprostřed mno­hých národů, budou jak lev mezi les­ní zvěří, jak mladý lev mezi stá­dy ovcí; drtí a trhá je, kudy jde, a nikdo mu je ne­vy­rve. 8 Tvá ruka se zvedne nad tvý­mi nepřáteli, všichni tví pro­tivníci bu­dou vy­mýceni! 9 „To­ho dne, praví Hospodin, vaše koně mezi vá­mi vy­mýtí­ma vaše vozy zničím. 10 Vy­mýtím měs­ta ve vaší ze­mia zbořím všech­ny vaše pevnosti. 11 Vy­mýtím kouz­la z vaší ru­kya ne­z­bu­dou vám už žádní věšt­ci. 12 Vy­mýtím mezi vá­mi ty mod­ly a sloupy, abyste se vlastní­mu dílu klanět přesta­li. 13 Vy­vrátím mezi vá­mi ty po­svátné kůlya vaše měs­ta vy­hladím. 14 Vy­konám po­mstu s hněvem a zuřením­nad ne­po­s­lušný­mi národy!“

Bible21Micheáš5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček