Bible21Micheáš4

Micheáš

Na horu Hospodinovu1 V po­sledních dnech se přihodí, že hora Hos­po­di­nova domu bude čnítnad hor­ské vrcholy, vysoko nad všech­ny výšiny. Pohrnou se k ní lid­ské zástu­py, 2 mno­hé náro­dy půjdou se slovy: „Pojďme, vy­stup­me na horu Hospodinovu, k Bohu Jáko­bovu – do jeho domu! Bude nás vy­učovat cestám svý­ma my bu­de­me cho­dit jeho stezkami.“ Ze Si­o­nu bude znít Hos­po­di­novo učení, z Je­ruzalé­ma se jeho slovo rozšíří. 3 On bude sou­dit lid­ské zástupy, napraví i daleké mo­cné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhya ze svých kopí srpy. Národ pro­ti náro­du ne­po­zvedne meč, už nikdy se ne­bu­dou chys­tat do bo­je. 4 Každý usedne ve stínu svého révoví, každý pod svůj fí­kovník a nikdo už je ne­z­děsí – tak pro­mlu­vi­la ús­ta Hos­po­di­na zástupů. 5 Všech­ny náro­dy násle­dujíkaždý jméno svých bohů; my však násle­duje­me jméno Hospodina, našeho Boha na věky věků! Příslib záchrany6 V onen den, praví Hospodin, posbírám kul­havé a za­hnané shro­máždím – ­ty, jež jsem před­tím ranil neštěstím. 7 Kul­havou ob­dařím potomky, ze za­hnané učiním mo­cný lida Hos­po­din bude kralovat nad ni­mi­na hoře Sion od toho dne až navěky. 8 Migdal-ede­re, ty Věži stáda, pahorku Dce­ry sionské, k to­bě se navrátí dávná vláda, království Dce­ry je­ruzalém­ské. 9 Pro­č tedy teď tak běduješ? Což s te­bou není Král? Copak za­hynul tvůj Rádce, že máš bo­lesti jako ro­dička? 10 Svíjej se, Dce­ro sionská, v bo­les­tech jako rodička, protože mu­síš ode­jít z městaa bu­deš venku nocovat. Až do Babylo­nu mu­síš jí­ta tam do­jdeš záchrany;tam tě Hos­po­din vy­koupíz ne­přá­tel­ského sevření. 11 Teď se pro­ti to­bě sbírajímno­hé náro­dy se slovy: „Jen ať je Sion znesvěcen! Kochejme se tím pohledem!“ 12 Oni však netuší, jak smýšlí Hospodin;nechápou jeho plán, že je sbírá jak snopy na svůj mlat. 13 Vstaň a mlať, Dce­ro sionská, vždyť ti dám roh ze že­lezaa z bron­zu kopyta! Rozdrtíš mno­hé národy, zasvětíš Hos­po­di­nu je­jich zis­ka Pánu vší země je­jich bo­hatství. 14 Teď se ši­kuj, Dce­ro šiků, vždyť jsme v obležení. Soudce Iz­rae­le bu­dou bítho­lí do tváří!

Bible21Micheáš4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček