Bible21Micheáš3

Micheáš

Obvinění izraelských vůdců1 Ře­kl jsem: „Slyšte, vy přední v Jákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát právo, 2 vy, kdo nenávi­dí­te dob­ro a mi­lu­jete zlo; vy, kdo stahujete lidi z kůže a maso z kostí trhá­te; 3 vy, kdo maso mého lidu hryžete, odíráte je z kůže a je­jich kosti lámete; vy, kdo je porcujete jako do hrn­ce a jako maso do kotle?“ 4 K Hos­po­di­nu pak bu­dou volat, ale ne­vy­s­lyší je. V ten čas před nimi skryje tvář, protože jedna­li tak zle. 5 Toto praví Hos­po­din o prorocích, kteří svádějí můj lid: „Když do­stanou dobře najíst, hlásají: ‚Blahobyt!‘ Kdo je však nenakrmí, proti tomu jdou do války. 6 A pro­to na vás při­jde noc – už žádná vidění; temno a žádné věštění. Slunce za­padne nad tě­mi proroky, den se nad nimi za­temní. 7 Vi­dou­cí bu­dou zahanbeni, věštci se zastydí, všichni si stu­dem tváře zakryjí, protože jim Bůh neodpoví.“ 8 Já jsem však na­plněn mocí, Duchem Hospodinovým, spravedlností a smělostí, abych Jáko­bovi jeho vzpou­ru ozná­mi­la Iz­rae­li jeho hřích. 9 Slyš­te to, vy přední v do­mě Jákobově, vůdcové domu Izraele, vy, kdo po­hrdá­te práve­ma všech­no rovné křiví­te; 10 vy, kdo bu­dujete Sion krvía Je­ruzalém příkořím: 11 Jeho vlád­ci soudí za úplatky, jeho kněží učí za odměny, za peníze věští jeho proroci. Přitom spo­léhají na Hos­po­di­na se slovy: „Copak vpro­střed nás není Hospodin? Nepřijde na nás žádné neštěstí!“ 12 Nuže, právě kvů­li vám­bu­de Sion jak pole rozorán! Z Je­ruzalé­ma bude trosek hro­ma­daa z chrá­mové hory za­rostlá vy­výšeni­na!

Bible21Micheáš3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček