Bible21Micheáš2

Micheáš

Běda hrabivcům1 Běda těm, kdo chys­tají špatnosti, kdo osnují zlo i v posteli! Už od svítání je pá­chají – vž­dyť si to mo­hou dovo­lit. 2 Za­touží po poli a už je zabírají, po do­mě a už ho mají. Odírají muže i je­jich rodiny, připravují je o dě­dictví. 3 A pro­to tak praví Hospodin: „Hle, já na tu tlu­pu chys­tám po­hro­mu – ­teď už se nevykroutíte! Přestanete cho­dit s hlavou na­ho­ru – ­ty ča­sy bu­dou zlé. 4 V ten den o vás složí popěvek, zazpívají vám po­směšný žalozpěv: ‚To je náš ko­nec – můj lid přišel o svůj majetek! Ach, on mi be­re, co je mé, naše pole dělí mezi proradné!‘“ 5 A tak vám už nikdo ne­vy­měří podílv Hos­po­di­nově shro­máždění. Falešní proroci6 „Neprorokovat!“ ří­kají proroci. „Takhle se pře­ce neprorokuje; taková han­ba na nás nepřijde!“ 7 To se má ří­kat, dome Jákobův: „Copak Hos­po­din ztra­til trpělivost? Copak je to­hle jeho dílo?“ Nepřinesou snad má slova uži­te­ktěm, kteří ži­jí po­ctivě? 8 Vy ale jako ne­pří­telpro­ti mé­mu lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo ži­jí pokojně, kdo be­ze­lstně jdou ko­le­ma ne­jednají bo­jovně. 9 Že­ny v mém lidu vy­hání­tez útulných do­movůa je­jich dě­ti navž­dy okrádá­teo moji nád­he­ru. 10 Se­ber­te se a jdě­te – z­de odpoči­nek nenajdete! Co se po­sk­vrni­lo, pro­padne zkáze, zničeno to bude straš­livě. 11 Kdy­by nějaký pro­lhaný pod­vodníkpřišel se slovy: „Víno a pivo, tak zní mé pro­ro­ctví“ – to by byl pro­rok pro ten­to lid! Pastýř Izraele12 „­Jis­těže vás všech­ny po­sbírám, Jákobe, jistěže shro­máždím zbytky Izraele. Umístím je po­hro­madě jak ovce v ohradě, budou jako stádo na své pas­t­vině – ve­liká lid­ská změť. 13 Ten, který jim razí ces­tu, vy­jde před nimi, a tak pro­jdou branou a ven vyrazí. Jejich Král půjde před nimi – v je­jich če­le bude Hospodin!“

Bible21Micheáš2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček