Bible21Micheáš1

Micheáš

1 Slovo Hos­po­di­novo, které do­stal Mi­cheáš Mo­rešetský za vlá­dy jud­ských králů Jo­ta­ma, Achaze a Eze­chiáše – to, co při­jal ve vi­dění o Sa­maří a Je­ruzalémě. 2 Slyš­te, všech­ny národy, naslouchej, země i všich­ni v ní! Panovník Hos­po­din teď pro­ti vám svědčí, Panovník z chrá­mu své sva­tosti. Hospodin přichází3 Hle – Hos­po­din opouští svůj příbytek, už se­stu­puje, šlape po výšinách země! 4 Hory se pod ním rozpouštějí, rozvírají se rokliny, podobají se vos­ku v ohni, vodě sté­kající hor­ským ú­bočím. 5 A to vše kvů­li Jáko­bově vzpouře, kvůli hříchům domu Izraele. Co je Jáko­bova vzpoura? Kdo jiný než Samaří? Co jsou obětní výši­ny Judy? Jeruzalém – kdo jiný? 6 „Pro­to Sa­maří ob­rátím v kupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její ka­me­ny svalím do údolí, obnažím její zákla­dy. 7 Všech­ny její mod­ly bu­dou rozbity, všechny její výdělky ohněm spáleny, všechny její so­chy zpustoším. Co si vy­děla­la na ne­věstčích poplatcích, tím se znovu bude pla­tit za nevěstky.“ Soud nad Judou8 Pro­to naříkám a běduji, vysvlečen chodím, bosý. Jako šaka­li mu­sím vý­ta kvílím jako pštrosi. 9 Ne­zho­ji­telná rá­na Sa­maříto­tiž po­stih­la i Judu. Až k samé bráně za­sáh­la můj lid, až k Je­ruzalé­mu! 10 Ne­mluv­te o tom v Gatu, už ani neplakejte. V Bet-ofře (v tom Do­mě prachu)se v pra­chu svíjej­te. 11 Rozšafní obyva­te­lé Šafíru, táhněte v hanbě a nahotě! Obyvatelé Ce­ananu ne­vy­jdou více, útulný Bet-ecel pláče; oporu v něm už nemá­te. 12 Obyva­te­lé Ma­ro­tu jen trnou, čekají, kdy při­jde úleva; Hospodin ale se­s­lal po­hro­muk bráně Je­ruzalé­ma. 13 Do vozů za­přahej­te rychle, obyvatelé Lachiše! Zde za­čal hřích Dce­ry sionské, zde je zdroj vzpou­ry Iz­rae­le. 14 S Mo­rešet-ga­tem roz­luč se, jako když otec dává věno nevěstě. V do­mech Achzi­bu, ach, zeb­ez­klamání králů Iz­rae­le! 15 Přive­du na vás dobyvatele, obyvatelé Mareše! Urození z Iz­rae­le půjdou maršem­do adulam­ské jes­kyně. 16 Ohol si hlavu ve smutkunad svý­mi hýčkaný­mi syny. Pořiď si ly­si­nu jako sup – o­de­jdou ti do vy­hnan­ství!

Bible21Micheáš1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček