Bible21Malachiáš3

Malachiáš

1 Hle, už po­sílám svého posla, aby připravil ces­tu pře­de mnou. Pak náhle při­jde do svého chrá­mu Panovník, po němž se ptá­te, a an­děl smlou­vy, po němž touží­te. Hle, už při­chází, praví Hos­po­din zástupů. 2 Kdo ale sne­se den jeho přícho­du? Kdo ob­sto­jí, až se ukáže? Vž­dyť bude jako oh­nivá výheň, jako louh bě­liče! 3 Usedne a jako tavič pro­čišťuje stříbro, tak pro­čis­tí syny Levi­ho. Přeta­ví je jako zla­to a stříbro, takže bu­dou Hos­po­di­nu přinášet obě­ti ve sprave­dlnosti. 4 Obě­ti Judy a Je­ruzalé­ma se pak za­líbí Hos­po­di­nu tak jako za dávných dnů. 5 Při­jdu k vám te­dy, abych sou­dil, a rych­le usvědčím ča­roděje, cizo­ložníky, křivopřísežníky, utlačova­te­le ná­deníků, vdov a si­ro­tků i ty, kdo činí ústrky přis­těhoval­cům a ne­mají bázeň pře­de mnou, praví Hos­po­din zástupů. Okrádáte mě6 Já Hos­po­din se neměním – pro­to jste, synové Jáko­bovi, ne­by­li zničeni. 7 Už od dob svých ot­ců jste se od­vrace­li od mých pravi­del a ne­do­držova­li jste je. Vrať­te se ke mně a já se vrátím k vám, praví Hos­po­din zástupů. „Jak se má­me vrátit?“ ptá­te se. 8 Smí snad člověk okrádat Bo­ha? Vž­dyť vy mě okrádáte! „Jak tě okrádáme?“ ptá­te se. Na desát­cích a obě­tech! 9 Jste na­prosto pro­kletí, že mě okrádá­te, vy, ce­lý náro­de! 10 Snes­te všech­ny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vy­zkoušej­te, praví Hos­po­din zástupů, zda vám ne­zo­tvírám ne­bes­ké prů­du­chy a ne­vy­li­ji na vás požeh­nání, že ho ani ne­po­be­rete. 11 Za­stavím kvů­li vám škůd­ce, aby vám neničil úro­du země, a také réva na vi­nici vám ne­za­jde, praví Hos­po­din zástupů. 12 Všech­ny náro­dy řeknou: „Blaze vám!“ a vaše země bude nád­herná, praví Hos­po­din zástupů. Urážíte mě13 Hroz­ně mě uráží­te, praví Hospodin. „Jak tě urážíme?“ ptá­te se. 14 Říká­te: „S­loužit Bohu je k niče­mu! Co z toho má­me, plnit jeho úko­ly a cho­dit před Hos­po­di­nem zástupů jako truchlící? 15 Pro­to říká­me: Blaze na­dutcům! Nej­lépe se vede zločin­cům – pokoušejí Bo­ha, ale tre­s­tu uniknou.“ 16 Teh­dy spo­lu roz­mlou­va­li cti­te­lé Hos­po­di­na a Hos­po­din na­s­lou­chal a slyšel je. Byla před ním sepsá­na pamětní kni­ha o těch, kdo cti­li Hos­po­di­na a jeho jméno mě­li na mys­li. 17 Ti bu­dou v den, který připravu­ji, mým zvláštním pokla­dem, praví Hos­po­din zástupů, a já k nim budu las­kavý, jako je las­kavý otec k synovi, který mu slouží. 18 Teh­dy znovu uvi­dí­te roz­díl mezi sprave­dlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží Bo­hu, a tím, kdo mu ne­s­louží. Hospodinův den19 Hle, už při­chází ten den planou­cí jako pec! Všich­ni na­dutci a všich­ni zločin­ci bu­dou jako strniště a den, který při­chází, je sežeh­ne, praví Hos­po­din zástupů. Ne­zůstane z nich kořen ani ra­to­lest! 20 Vám, cti­te­lům mého jmé­na, však vy­jde slun­ce sprave­dlnosti a v jeho paprs­cích bude uz­dra­vení. Vy­razí­te a bu­dete dovádět jako te­látka vy­puštěná z maštale. 21 Teh­dy po­du­pete ničemné – bu­dou pod vaši­ma no­ha­ma jako po­pel v den, který připravu­ji, praví Hos­po­din zástupů. 22 Pa­ma­tuj­te na Zákon mého služebníka Mo­jžíše, na pravi­dla a us­tano­vení, jež jsem mu svěřil na Orébu pro ce­lý Iz­rael. 23 Hle, ještě než při­jde ten ve­liký a hroz­ný Hos­po­dinův den, pošlu k vám pro­roka Eliáše, 24 aby ob­rá­til srd­ce ot­ců k synům a srd­ce synů k ot­cům, abych až při­jdu, ne­ranil zemi pro­kletím.

Bible21Malachiáš3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček