Bible21Lukáš21

Lukáš

Dva haléřky1 Když se roz­hlé­dl, uvi­děl, jak bo­hatí vhazují své dary do chrá­mové poklad­ny. 2 Uvi­děl také jednu chu­dou vdovu, jak tam hází dva haléřky, 3 a ře­kl: „Vprav­dě vám říkám, že tato chudá vdova dala ze všech nej­více. 4 Všich­ni to­tiž přispíva­li ze svého na­d­bytku, ale tato že­na dala ze svého ne­do­statku všech­no, co mě­la – ce­lé své živobytí.“ Znamení času5 Něk­teří si po­vída­li, jak je chrám krásný – ty ka­me­ny, ty obětní da­ry! Ježíš na to ře­kl: 6 „Při­jdou dny, kdy z to­ho, co vi­dí­te, ne­zůstane ká­men na ka­meni. Všech­no bude zbořeno.“ 7 „­Mis­tře, kdy to bude?“ ze­pta­li se ho. „Jaké bude zna­mení ča­su, kdy se to má stát?“ 8 „Dávej­te po­zor, abys­te se nene­cha­li svést,“ od­po­věděl. „Mno­zí při­jdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Ne­choď­te za ni­mi. 9 Až us­lyší­te o válkách a ne­poko­jích, ne­děs­te se. Mu­sí se to dít, ale to ještě není konec.“ 10 Teh­dy jim ře­kl: „Národ po­vstane pro­ti náro­du a králov­ství pro­ti králov­ství. 11 Bu­dou ve­liká zemětřesení, na různých mís­tech bude hlad a mor a při­jdou hrů­zy a ve­liká zna­mení z ne­be. 12 Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a bu­dou vás pronásledovat. Bu­dou vás vy­dávat do shro­máždění a vězení a kvů­li mé­mu jménu vás po­vedou před krále a vlád­ce. 13 To bude vaše příleži­tost ke svě­de­ctví. 14 Vez­mě­te si k srd­ci, že si nemá­te pře­dem roz­mýšlet, jak se há­jit. 15 Já sám vám dám výřečnost a moud­rost, pro­ti níž ne­odo­lá a ne­ob­sto­jí žádný z vašich pro­tivníků. 16 Bu­dou vás zrazovat i vlastní ro­diče a bratři, příbuzní i přá­te­lé a něk­teré z vás vy­dají na smrt. 17 Kvů­li mé­mu jménu vás bu­dou všich­ni nenávi­dět, 18 ale ani vlásek z vaší hlavy se ne­ztratí. 19 Vy­drž­te, a získá­te život!“ Zkáza Jeruzaléma20 „Až uvi­dí­te Je­ruzalém ob­ležený voj­s­kem, věz­te, že přiš­la jeho zkáza. 21 Teh­dy ať ti, kdo jsou v Jud­s­ku, utí­kají do hor. Kdo jsou ve městě, ať z něj ode­jdou, a kdo jsou na ven­kově, ať ne­chodí do měs­ta. 22 Na­stanou to­tiž dny po­msty, kdy se na­plní vše, co je psáno. 23 Běda bude v těch dnech těhotným a ko­jícím, pro­tože na zemi při­jde ve­liké strádání a hněv pro­ti to­muto li­du. 24 Bu­dou pa­dat ostřím meče a bu­dou od­ve­deni do za­jetí mezi všech­ny náro­dy. Po Je­ruzalé­mu bu­dou šlapat po­hané, dokud se ča­sy po­hanů nenaplní.“ Příchod Syna člověka25 „­Na slun­ci, měsíci a hvěz­dách bu­dou zvláštní úka­zy. Na zemi bude úzkost mezi náro­dy, bez­radný­mi před zuřícím mořským pří­bo­jem. 26 Li­dé bu­dou zmírat stra­chy v před­tuše to­ho, co má při­jít na svět, ne­boť ne­bes­ké mo­cnosti se bu­dou otřásat. 27 Teh­dy spatří Syna člověka, jak při­chází v ob­la­ku s mo­cí a ve­likou slávou. 28 Až se to všech­no za­čne dít, vzpřim­te se a po­zvedně­te hlavy, pro­tože se blíží vaše vykoupení!“ 29 Teh­dy jim ře­kl podo­ben­ství: „­Podívej­te se na fí­kovník a ostatní stro­my. 30 Když vi­dí­te, jak pučí, sami ví­te, že se blíží léto. 31 Stejně tak, až uvi­dí­te, jak se dějí tyto věci, věz­te, že se blíží Boží králov­ství! 32 Amen, říkám vám, že to poko­lení ne­po­mi­ne, dokud se to všech­no ne­stane. 33 Nebe a země po­mi­nou, ale má slova nikdy ne­po­mi­nou. 34 Dávej­te si po­zor, aby vaše srd­ce ne­by­la ob­těžká­na hodováním a opil­stvím a staráním se o ten­to život. Ten den by vás pak náhle překvapil 35 jako past, ne­boť za­stih­ne všech­ny, kdo ži­jí na ze­mi. 36 Pro­to vž­dy bdě­te a mod­lete se, abys­te byli hodni uniknout vše­mu, co při­jde, a moh­li stanout před Synem člověka.“ 37 Tak­to ve dne učíval v chrámě, ale večer od­cházel a no­coval na hoře zvané Olivetská. 38 Vše­chen lid ho cho­dil už za úsvi­tu po­s­lou­chat do chrá­mu.

Bible21Lukáš21

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček