Bible21Koloským4

Koloským

1 Páni, chovej­te se k služebníkům sprave­dlivě a slušně. Pa­ma­tuj­te, že i vy má­te Pá­na v ne­bi. Využívejte čas2 V mod­lit­bě buď­te vy­trvalí, zůstávej­te v ní bdělí a vděční. 3 Mod­lete se při­tom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mlu­vit o Kri­stově tajem­ství (pro něž jsem právě ve vězení), 4 abych je od­haloval tak, jak mám. 5 K těm, kdo k vám ne­pa­tří, se chovej­te moud­ře; vy­užívej­te svěřený čas. 6 Vaše slova ať jsou vž­dy vlídná a ochu­cená so­lí, ať ví­te, jak má­te mlu­vit s každým člověkem. 7 O tom, jak se mi daří, vám po­drobně po­ví mi­lovaný bra­tr Tychikos, můj věrný po­mo­cník a spo­lu­s­lužebník v Pánu. 8 Po­sílám ho k vám pro­to, abys­te se do­zvědě­li, jak se má­me, a po­těšil vaše srd­ce 9 spo­lu s věrným a mi­lovaným bra­t­rem One­zi­mem, vaším krajanem. Ti vám po­ví o všem, co se tu děje. 10 Pozdravuje vás můj spo­luvězeň Ari­star­chos, Barnabášův bra­tranec Ma­rek (o něm jste už do­sta­li po­ky­ny: pokud k vám při­jde, při­jmě­te jej) 11 a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou je­diní z obřezaných, kteří se mnou spo­lu­pracují pro Boží králov­ství; sta­li se mi útěchou. 12 Pozdravuje vás Kri­stův služebník Epafras, váš krajan. Ne­u­stále za vás bo­juje na mod­lit­bách, abys­te se zra­lostí a pevným přesvědčením stá­li ve veškeré Boží vů­li. 13 Mohu do­svědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Lao­dike­ji a v Hi­e­rapo­li. 14 Pozdravuje vás mi­lovaný lékař Lukáš a také Dé­mas. 15 Pozdrav­te sou­ro­zen­ce v Lao­dike­ji i Nymfu a církev v jejím do­mě. 16 Až u vás bude ten­to do­pis přeč­ten, za­řiď­te, ať je přeč­ten také v lao­dikej­ském sbo­ru, a vy zase přečtě­te ten lao­dikej­ský. 17 Archi­po­vi vy­řiď­te: „Hleď, abys na­plnil službu, kte­rou jsi v Pánu přijal.“ 18 JÁ, PAVEL, PŘI­DÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na mé vězení. Mi­lost s vá­mi.

Bible21Koloským4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček