Bible21Kazatel8

Kazatel

Nikdo neovládne vítr1 Kdo se může po­měřovat s moudrým, kdo umí vy­ložit každou věc? Moudrost člověku roz­jasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy ob­měkčí. 2 Já ale říkám: Králov­ské roz­ka­zy do­držuj s ohle­dem na Boží přísahu. 3 Ne­opouštěj ho ukvapeně, ne­připo­juj se ke vzpouře – vž­dyť může uči­nit, co si za­mane! 4 Za králov­ským slovem je jeho moc. Kdo se ho ze­ptá: Co to pro­vádíš? 5 Kdo plní přikázání, ne­oku­sí nic zlého, moudrý ví v srd­ci kdy, jak a co. 6 Vše má svůj správný čas, jis­tě. Člověk má ale tu ve­likou po­tíž, 7 že nikdy ne­ví, co se bude dít. Kdo jen mu pro­zradí, co chys­tá bu­dou­cnost? 8 Nikdo ne­ovládne vítr, aby jej lapil, dnem svo­jí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z té bitvy, zlosyn se ne­zachrání ani zloči­nem. Nikdo nemůže pochopit9 To všech­no jsem vi­děl, když jsem uvažoval o všem, co se ode­hrává pod slun­cem v ča­se, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho záhu­bě. 10 Vi­děl jsem, jak se stro­jí po­hř­by zlo­synům, kteří opusti­li sva­ty­ni; na ty, kdo ko­na­li dob­ro, si ale ve městě nikdo ne­vzpo­mněl. I to je marnost! 11 Zlé či­ny nejsou trestá­ny rych­le, pro­to má lid­ské srd­ce chuť pá­chat zlo. 12 Hříšník páchá zlo tře­ba na­stokrát, ži­je však stále dál a dál. Ano, vím: Dobře se po­ve­de bohabojným, neboť ži­jí v bázni před Bo­hem. 13 Zlo­synu se však dobře nepovede, nedlouhý život mu prch­ne jako stín, neboť se Boha ne­bo­jí. 14 Na zemi se však děje ta marnost, že sprave­dlivým se ve­de, jako by pá­cha­li zloči­ny, za­tím­co zlo­synům se ve­de, jako by jedna­li sprave­dlivě. Říkám: I to je marnost. 15 Pro­to, ať ži­jí ra­dovánky! Vž­dyť člověk nemá pod slun­cem jiné štěstí než jíst a pít a při­tom se ra­dovat. Jen to mu to­tiž zbývá při jeho pach­tění v těch pár dnech živo­ta, které mu pod slun­cem Bůh dal. 16 Roz­ho­dl jsem se po­znat moud­rost a ve dne v noci ne­zamhouřit oka, dokud ne­pro­hlédnu dění na ze­mi. 17 Teh­dy jsem vi­děl: Vše je Boží dílo! Člověk ne­po­chopí, co se děje pod slun­cem. Jakko­li se za tím po­chopením pach­tí, nikdy je ale nemůže po­stih­nout. I kdy­by mudrc tvr­dil, že to ví, ani on to nemůže nikdy po­chopit.

Bible21Kazatel8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček