Bible21Kazatel4

Kazatel

Závidím mrtvým1 Když jsem se roz­hlé­dl, znovu jsem vi­děl jen samé bez­práví pod slun­cem: Slzy utis­kovaných – útě­cha nikde. Moc v ru­kou utis­kova­te­lů – útě­cha nikde! 2 Pro­to závi­dím dávno mrt­vým spíše než těm, kdo jsou do­sud naživu. 3 Nejšťastnější je ale ten, kdo ještě ne­byl a ne­vi­děl zlo, které se děje pod slun­cem! 4 Shledal jsem také, že všech­no pach­tění a sna­ha o úspěch pra­mení z lid­ské závisti vůči bližní­mu. I to je marnost a hon­ba za větrem! 5 Hlupák do klí­na složí ru­ce a po­tom sžírá se. 6 Lepší špetka kli­du­než náruč ná­mahya hon­ba za větrem! Dvěma je lépe7 Když jsem se roz­hlé­dl, vi­děl jsem další marnost pod slun­cem: 8 Někdo je sám a niko­ho nemá, je bez dětí a bez bra­trů. Jeho pach­tění ale ne­be­re kon­ce, oči­ma lační po větším bo­hatství. „Pro koho se to vlastně pach­tím, pro­č si odpírám všech­no po­hod­lí? I to je marnost a bídné úsilí.“ 9 Lépe je dvě­ma než­li samotnému; jejich ná­maha má štěd­rou odměnu: 10 Padne-li je­den z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?! 11 Dva li­dé spo­lu spící lépe za­hřejí se, jak ale za­hře­je se ten, kdo spí sám? 12 Je-li na­pa­den je­den, dva spo­lu odolají; trojitý pro­vázek se těžko přetrh­ne! 13 Lepší je chudý a moud­rý mladík než starý a pošeti­lý král, který si ani nene­chá po­ra­dit. 14 Bývalý vězeň se může stát králem, ro­ze­ný král zase chudákem. 15 Vi­děl jsem, že všich­ni, kdo ži­li pod slun­cem, drže­li s oním mladíkem, který na­stou­pil po krá­li. 16 Stanul v če­le ne­spočetných zástupů, těm, kdo přiš­li po­tom, se ale ne­lí­bil. Ano, i to je marnost a hon­ba za větrem. Nespěchej mluvit17 Dej po­zor na své kroky, když jdeš do Božího do­mu. Při­cházej radě­ji na­s­lou­chat než přinášet oběť hlupáků – ti ani ne­vědí, jak špatně jednají!

Bible21Kazatel4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček