Bible21Kazatel10

Kazatel

1 Vonná mast za­smrádne mrt­vý­mi mouchami, trocha ne­ro­zu­mu pře­bi­je spoustu moud­rosti. 2 Moud­rý má srd­ce na pravém místě, hlupák ale na ne­pravém. 3 Hlupáka na cestě po­znáš po bezhlavosti; všem dává naje­vo svo­je hlupáctví. 4 Před hněvem vla­daře se z mís­ta nehýbej, vždyť kro­tkost na­praví i chy­by ve­liké. Hloupost na nejvyšších místech5 Je hroz­ná věc, kte­rou jsem vi­děl pod slun­cem, a sice omyl, je­hož se do­pouštějí vlád­ci: 6 Hloupým se nabízejí nej­vyšší mís­ta, ušlech­ti­lí však vězí kdesi hlu­boko. 7 Vi­děl jsem ot­roky sedět na koních a vel­može jít pěšky jako ot­roky. 8 Kdo já­mu kopá, ten do ní padá, kdo boří zeď, toho uštkne had. 9 Kdo lá­me ka­mení, ten se jím zraní, kdo štípá dříví, ten si tím ublíží. 10 Když nikdo nenabrou­sí otu­pené ostří, je tře­ba při­dat více sil, moudrost však zmůže mno­hem víc. 11 Uštkne-li had, než ho kdo uřkne, slova za­říkávače už nic ne­zmo­hou. 12 Moud­rý svou řečí získá přízeň, tupce však za­hu­bí jeho vlastní rty. 13 Hloupost je úvo­dem k jeho řeči, po ní násle­dují hroz­né ne­smys­ly; 14 blázen po­vídá dál a dál. Člověk netuší, co se bude dít – kdo jen mu pro­zradí, co bude dál? 15 Pach­tění hlupáků unavuje, vždyť ani netrefí do měs­ta! Nezlořeč králi16 Běda ti, země, když je tvým králem dítě a tvo­ji vel­moži zrá­na ho­dují! 17 Blaze ti, země, když je tvým králem šlech­tica tvo­ji vel­moži v pravý čas ho­dují – pro po­silnění, ne pro opi­tí! 18 Pro za­hálku se bor­tí krovy, pro líné ruce teče do do­mu. 19 Pro po­těšení se pořádají hody, radost ze živo­ta víno přináší – vše ale záleží na penězích. 20 Ne­zlořeč krá­li, byť jenom v mysli, boháči ne­zlořeč ani v ložnici; nebeské ptactvo to všech­no rozhlašuje, každé tvé slovo roz­ne­se na křídlech.

Bible21Kazatel10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček