Bible21Jozue3,17

Jozue 3:17

Kněží ne­sou­cí Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy stá­li ne­po­hnutě na su­ché zemi upro­střed Jordánu, za­tím­co ce­lý Iz­rael pře­cházel po su­chu, dokud ce­lý národ ne­přešel Jordánem.


Verš v kontexte

15 Jakmi­le nosiči Truh­ly doš­li k Jordánu a kněží ne­sou­cí Tru­hlu se no­ha­ma do­tkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všu­de vy­lévá z břehů), 16 vtom se vody při­té­kající sho­ra za­stavi­ly. Na­hro­ma­di­ly se vel­mi dale­ko od­tud, u měs­ta Adam ležícího u Ca­retánu, za­tím­co vody od­té­kající směrem k Arav­ské­mu (ne­bo­li Mrt­vé­mu) moři se dočis­ta vy­tra­ti­ly. Tak přešel lid pří­mo pro­ti Je­ri­chu. 17 Kněží ne­sou­cí Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy stá­li ne­po­hnutě na su­ché zemi upro­střed Jordánu, za­tím­co ce­lý Iz­rael pře­cházel po su­chu, dokud ce­lý národ ne­přešel Jordánem.

späť na Jozue, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, stáli na suchu pro­stred Jor­dána nehýbajúc sa, a celý Iz­rael, všet­ci išli po suchu, do­kiaľ ne­prešiel cez Jor­dán celý národ.

Evanjelický

17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li truh­lu zmluvy Hos­podinovej, pev­ne za­stali na súši upro­stred Jor­dánu a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

Ekumenický

17 Vtedy kňazi, ktorí nies­li ar­chu Hos­podinovej zmluvy, sa pev­ne po­stavili na súši upro­stred Jor­dána a celý Iz­rael pre­chádzal po súši, kým všetok ľud ne­prešiel cez Jor­dán.

Bible21

17 Kněží ne­sou­cí Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy stá­li ne­po­hnutě na su­ché zemi upro­střed Jordánu, za­tím­co ce­lý Iz­rael pře­cházel po su­chu, dokud ce­lý národ ne­přešel Jordánem.

Bible21Jozue3,17

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček