Bible21Jeremiáš38

Jeremiáš

V jímce na vodu1 Šefa­tiáš, syn Ma­tanův, Geda­liáš, syn Paš­churův, Ju­chal, syn Še­le­miášův a Paš­chur, syn Malkiášův, slyše­li, co Je­re­miáš říkal vše­mu li­du: 2 „Tak praví Hos­po­din – Kdo zůstane v tom­to městě, za­hyne mečem, hla­dem nebo mo­rem. Kdo ale vy­jde a vzdá se Babyloňanům, ten přeži­je a za­chrání si život; ta­kový zůstane naživu. 3 Tak praví Hos­po­din: Toto město jis­tě padne do ru­kou voj­s­ka babylon­ského krále, který je dobude.“ 4 Tito vel­moži pak řek­li krá­li: „Ať ten muž zemře! Tě­mi svý­mi řeč­mi jen bere od­vahu bo­jovníkům, kteří ve městě ještě zby­li, i vše­mu li­du. Ten muž ne­hledá pro­spěch to­ho­to li­du, ale jeho zkázu!“ 5 „Hle, je ve vašich rukou,“ od­po­věděl jim král Cidkiáš. „Král pro­ti vám nic nezmůže.“ 6 Vza­li tedy Je­re­miáše a ho­di­li ho do jímky prin­ce Malkiáše, která byla na strážním nádvoří; spusti­li tam Je­re­miáše na pro­vazech. V jím­ce ne­by­la voda, jen samé bahno, takže se Je­re­miáš topil v bahně. 7 O tom, že Je­re­miáše dali do jímky, se ale do­sle­chl je­den z palácových dvořanů, Habešan Ebed-me­lech. Král právě za­sedal v Ben­jamín­ské bráně. 8 Ebed-me­lech tedy vy­šel z paláce a os­lovil krále: 9 „Můj pane a krá­li! Ti muži se k pro­roku Je­re­miášovi za­chova­li na­prosto zločinně. Ho­di­li ho do jímky, aby tam dole zemřel hla­dy; vž­dyť už ani ve městě není co jíst!“ 10 Král na to Habešanu Ebed-me­le­chovi přikázal: „Vez­mi si od­sud třicet mužů a vy­táhni pro­roka Je­re­miáše z jímky, než tam zemře.“ 11 Ebed-me­lech tedy vzal ty muže s se­bou. Ve sklepě králov­ského paláce našel nějaké staré had­ry a roz­tr­hané ša­ty a spustil je na pro­vazech Je­re­miášovi do jímky. 12 „­Pod­lož si ty staré roz­tr­hané had­ry pod pro­va­zy v podpaží,“ ře­kl Habešan Ebed-me­lech Je­re­miášovi. Když to Je­re­miáš udělal, 13 za­ča­li ho za ty pro­va­zy vy­tahovat, až ho z té jímky vy­táh­li. Tak se Je­re­miáš vrá­til zpět na strážní nádvoří. Znovu před Cidkiášem14 Král Cidkiáš si pak ne­chal pro­roka Je­re­miáše přivést ke třetí­mu vcho­du do Hos­po­di­nova chrá­mu. „Chci od tebe slyšet slovo,“ ře­kl král Je­re­miášovi. „Nic pře­de mnou netaj.“ 15 „Copak bys mě ne­za­bil, kdybych ti to řekl?“ od­po­věděl Je­re­miáš Cidkiášovi. „I kdybych ti po­ra­dil, ne­po­s­lech­neš mě.“ 16 Cidkiáš ale Je­re­miášovi po­tají odpřisáhl: „Ja­kože je živ Hos­po­din, který nám dal život, ne­za­bi­ji tě ani tě ne­vy­dám do ru­kou těch, kdo tě chtějí zabít.“ 17 Nato Je­re­miáš Cidkiášovi ře­kl: „Tak praví Hos­po­din, Bůh zástupů, Bůh Iz­rae­le: Pokud se dob­rovolně vzdáš ve­li­te­lům babylon­ského krále, za­chráníš si život a toto město ne­bu­de vy­páleno; tak přeži­ješ i s ce­lou ro­di­nou. 18 Pokud se však ve­li­te­lům babylon­ského krále ne­vzdáš, pak město padne do ru­kou Babyloňanů. Ti je vy­pálí a je­jich rukám ne­u­nikneš ani ty.“ 19 Král Cidkiáš Je­re­miášovi od­po­věděl: „­Bo­jím se Ži­dů, kteří pře­běh­li k Babyloňanům. Kdy­by mě Babyloňané vy­da­li do je­jich ru­kou, vrh­li by se na mě.“ 20 „To neudělají,“ ře­kl Je­re­miáš. „Jen po­s­lech­ni Hos­po­di­na, jak ti říkám, a po­ve­de se ti dobře a přeži­ješ. 21 Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co mi Hos­po­din ukázal: 22 Hle, všech­ny že­ny, které zůstaly v paláci jud­ského krále, bu­dou vy­ve­de­ny k ve­li­te­lům babylon­ského krále a hle, řeknou o tobě: ‚Podvedli a pře­moh­li tě­ti tví věrní přátelé. Když jsi teď uvá­zl v blátě, odvrátili se od tebe!‘ 23 Všech­ny tvé že­ny i tvé dě­ti vy­vedou k Babyloňanům a ne­u­nikneš jim ani ty. Padneš do ru­kou babylon­ského krále a toto město skončí v plamenech!“ 24 Cidkiáš na to Je­re­miášovi ře­kl: „Ať se o těch slovech nikdo ne­do­zví, ji­nak zemřeš. 25 Až se vel­moži do­slech­nou, že jsem s te­bou mlu­vil, při­jdou za te­bou a bu­dou tě vy­s­lý­chat: ‚­Po­věz nám, co jsi říkal krá­li a co král to­bě. Nic nám net­aj, nebo tě zabijeme!‘ 26 Od­po­věz jim: „Pro­sil jsem krále o sli­tování, aby mě ne­po­sílal zpátky do Jo­na­tanova do­mu, abych tam neumřel.‘“ 27 Všich­ni vel­moži pak přiš­li za Je­re­miášem a vy­s­lý­cha­li ho. On jim ale od­po­vídal přes­ně pod­le králových po­kynů, a tak od něj ode­š­li s ne­pořízenou. Nikdo z nich to­tiž jeho roz­hovor s králem nes­lyšel. 28 Je­re­miáš pak zůstal na strážním nádvoří až do dne, kdy byl Je­ruzalém do­byt. K do­bytí Je­ruzalé­ma došlo tak­to:

Bible21Jeremiáš38

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček