Bible21Jeremiáš28

Jeremiáš

Falešný prorok Chananiáš1 Pátého měsíce téhož roku, to­tiž čtvr­tého roku na počátku vlá­dy jud­ského krále Cidkiáše, mi gi­be­on­ský pro­rok Chananiáš, syn Azurův, v Hos­po­di­nově do­mě před kněží­mi a pře­de vším li­dem ře­kl: 2 „Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: ‚J­ho babylon­ského krále zlá­mu! 3 Do dvou let vrátím zpět na toto místo všech­ny cennosti Hos­po­di­nova do­mu, které od­sud vzal babylon­ský král Nabukadne­zar a odne­sl je do Babylo­nu. 4 Také jud­ského krále Je­ko­niáše, syna Jo­a­ki­mova, i všech­ny jud­ské vy­hnan­ce, kteří ode­š­li do Babylo­nu, vrátím zpět na toto místo, praví Hos­po­din, ne­boť jho babylon­ského krále zlámu!‘“ 5 Pro­rok Je­re­miáš na to pro­roku Chananiášovi před kněží­mi a pře­de vším li­dem, sto­jícím v Hos­po­di­nově do­mě, od­po­věděl. 6 „Amen,“ ře­kl pro­rok Je­re­miáš. „Kéž to Hos­po­din učiní. Kéž Hos­po­din splní slova, která jsi pro­ro­koval, a navrátí vzácné předmě­ty Hos­po­di­nova domu i všech­ny vy­hnan­ce z Babylo­nu zpět na toto místo. 7 Teď ale po­s­lyš, co mám říci to­bě i vše­mu li­du: 8 Pro­ro­ci, kteří býva­li ode­dáv­na pře­de mnou i před te­bou, pro­ro­kova­li mno­ha zemím i ve­likým králov­stvím válku, neštěstí a mor. 9 Pro­rok, který pro­ro­kuje mír, ale bude uznán za pro­roka, kterého oprav­du po­slal Hos­po­din, jen když se jeho slova naplní.“ 10 Nato pro­rok Chananiáš se­jmul jho z šíje pro­roka Je­re­miáše a zlá­mal ho. 11 Pro­rok Chananiáš pak před oči­ma vše­ho lidu pro­mlu­vil: „Tak praví Hos­po­din: ‚Do dvou let tak­to zlá­mu jho babylon­ského krále Nabukadne­za­ra na ší­ji všech národů!‘ “ Pro­rok Je­re­miáš teh­dy ode­šel pryč. 12 Po­té, co pro­rok Chananiáš zlá­mal jho na ší­ji pro­roka Je­re­miáše, do­stal Je­re­miáš slovo Hos­po­di­novo: 13 „Jdi a řekni Chananiášovi – Tak praví Hos­po­din: Roz­lá­mal jsi jho ze dře­va, ale na­hra­dil jsi ho jhem ze že­leza! 14 Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: Na ší­ji všech těch­to národů vložím že­lez­né jho, aby slouži­li babylon­ské­mu krá­li Nabukadne­za­rovi. Ti všich­ni mu bu­dou sloužit stejně jako polní zvěř, kte­rou mu podrobím.“ 15 Pro­rok Je­re­miáš teh­dy pro­roku Chananiášovi ře­kl: „Po­s­lyš, Chananiáši! Hos­po­din tě ne­po­slal, ale ty jsi ten­to lid sváděl falešnou na­dějí. 16 Nuže, tak praví Hos­po­din: Hle, po­sílám tě pryč z po­vrchu země. Do roka zemřeš, pro­tože jsi o Hos­po­di­nu hlásal bludy!“ 17 Sedmého měsíce téhož roku pak pro­rok Chananiáš zemřel.

Bible21Jeremiáš28

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček