Bible21Jeremiáš1

Jeremiáš

1 Slova Je­re­miáše, syna Chilkiášova, jedno­ho z kněží v Ana­to­tu v kra­ji Ben­jamín. 2 Ve třináctém roce vlá­dy jud­ského krále Jošiáše, syna Amo­nova, do­stal slovo Hos­po­di­novo 3 a to pokračovalo během vlá­dy jud­ského krále Jo­a­ki­ma, syna Jošiášova, a až do kon­ce je­denáctého roku jud­ského krále Cidkiáše, syna Jošiášova, to­tiž do vy­stěhování Je­ruzalé­ma v pátém měsíci. Co vidíš?4 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo: 5 „Než jsem tě zfor­moval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům uči­nil jsem tě prorokem.“ 6 „Ach ne, Hos­po­di­ne, Pane můj,“ zvo­lal jsem. „Ne­u­mím pře­ce mlu­vit! Jsem ještě dítě!“ 7 „Neříkej, že jsi ještě dítě,“ od­po­věděl mi Hos­po­din, „ale jdi, kamko­li tě pošlu, a říkej, coko­li ti přikážu. 8 Ne­boj se jich – vž­dyť já jsem s te­bou, abych tě vy­svo­bo­zoval, praví Hospodin.“ 9 Teh­dy Hos­po­din vztáhl ru­ku, do­tkl se mých úst a ře­kl mi: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. 10 Po­hleď, dnes tě us­tanovu­ji nad náro­dy a králov­ství­mi, abys vy­vracel a pod­vracel, ničil a bořil a abys bu­doval a sázel.“ 11 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo: „Co vi­díš, Jeremiáši?“ „Vidím prut mandloně,“ od­po­věděl jsem. 12 „Vi­díš dobře,“ ře­kl mi Hos­po­din, „ne­boť já bdím nad svým slovem, abych je vykonal.“ 13 Znovu jsem do­stal slovo Hos­po­di­novo: „Co vidíš?“ „Vidím vrou­cí kotel,“ od­po­věděl jsem, „jak se na­klání od severu.“ 14 „Od se­ve­ru se valí neštěstí na všech­ny obyva­te­le země,“ ře­kl mi Hos­po­din. 15 „Hle, svo­lávám všech­ny kme­ny se­verních králov­ství, praví Hospodin. Přijdou a po­staví své trůnypro­ti branám Jeruzaléma; obklíčí doko­la jeho hrad­byi všech­na jud­ská měs­ta. 16 Od­soudím je za všech­no je­jich zlo, za to, že mě opustili, za to, že cizím bo­hům pá­li­li ka­di­dloa dílu svých ru­kou se klaně­li. 17 Ty si však vy­hrň rukávy! Vstaň a řekni jim, coko­li ti přikážu. Ne­děs se jich, nebo tě před nimi zděsím. 18 Hle, dnes jsem tě uči­nil opevněným měs­tem, že­lez­ným slou­pem a bronzovou hrad­bou pro­ti ce­lé jud­ské zemi – pro­ti jejím králům, jejím vel­možům, jejím kněžím i její­mu li­du. 19 Bu­dou pro­ti to­bě bo­jovat, ale ne­pře­mo­hou tě – vž­dyť já jsem s te­bou, abych tě vy­svo­bo­zoval, praví Hospodin.“

Bible21Jeremiáš1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček