Bible21Jan2

Jan

Nejlepší víno1 Třetího dne se v Káně Ga­li­lej­ské ko­na­la svat­ba. Byla tam i Ježíšova matka 2 a na svat­bu byl po­zván také Ježíš a jeho učedníci. 3 Když za­čalo do­cházet víno, Ježíšova matka mu řek­la: „Ne­mají víno.“ 4 „Ženo, co ode mě chceš?“ od­po­věděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“ 5 Jeho matka pak řek­la služebníkům: „Udě­lej­te, coko­li vám řekne.“ 6 Stálo tam šest ka­menných nádob na vodu k ži­dov­ské­mu očišťování, každá o ob­sahu dvou nebo tří měr. 7 Ježíš ře­kl služebníkům: „Na­plň­te ty nádo­by vodou.“ Když je na­plni­li až po okraj, 8 ře­kl jim: „­Teď nalévej­te a do­nes­te vrch­ní­mu správ­ci svatby.“ A tak to uděla­li. 9 Jakmi­le vrch­ní správ­ce svat­by oku­sil tu vo­du, z níž se stalo víno (a ne­věděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu naléva­li, vědě­li), za­vo­lal ten vrch­ní správ­ce ženi­cha 10 a ře­kl mu: „Každý člověk podává nejdříve nej­lepší víno, a když jsou hosté opi­lí, podává to horší. Ty jsi za­choval nej­lepší víno až do konce.“ 11 Toto Ježíš udělal v Káně Ga­li­lej­ské jako počá­tek svých zá­zraků. Teh­dy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěři­li. 12 Po­tom se­stou­pil spo­lu se svou matkou, bra­t­ry i učedníky do Kafarnaum, kde se něko­lik dní zdrže­li. Zbořte tento chrám13 Blíži­ly se ži­dov­ské Ve­liko­no­ce, a tak se Ježíš vy­dal na ces­tu do Je­ruzalé­ma. 14 V chrá­mu nale­zl pro­davače vo­lů, ov­cí a ho­lu­bic a směnárníky sedící za sto­ly. 15 Teh­dy si z pro­vazů upletl bič a všech­ny z chrá­mu vy­hnal i s ov­ce­mi a vo­ly. Směnárníkům roz­házel peníze a zpřevracel sto­ly 16 a pro­davačům ho­lu­bic ře­kl: „Odnes­te to od­sud! Ne­dě­lej­te z domu mého Otce tržiště!“ 17 (Je­ho učedníci si teh­dy vzpo­mně­li, že je psáno: „Hor­livost pro tvůj dům mě pohltí.“) 18 Ži­dé mu na to řek­li: „Jaký zá­zrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?“ 19 „Z­boř­te ten­to chrám,“ od­po­věděl Ježíš, „a za tři dny ho postavím.“ 20 „­Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!“ řek­li na to Ži­dé. „A ty ho po­stavíš za tři dny?“ 21 (On ale mlu­vil o chrá­mu svého tě­la. 22 Když byl po­tom vzkříšen z mrt­vých, jeho učedníci si vzpo­mně­li, že to říkal, a uvěři­li Pís­mu i Ježíšově slovu.) 23 Když byl o Ve­liko­no­cích v Je­ruzalémě, mno­zí během toho svátku uvěři­li v jeho jméno, ne­boť vi­dě­li zá­zra­ky, které dělal. 24 Ježíš se jim ale ne­svěřoval, pro­tože všech­ny znal. 25 Ne­po­tře­boval, aby někdo vy­dával o člověku svě­de­ctví, ne­boť sám věděl, co je v člověku.

Bible21Jan2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček