Bible21Galatským6

Galatským

Kristův zákon1 Bratři, upadne-li někdo z vás do hří­chu, vy du­chovní mu po­moz­te v nápravě. Dě­lej­te to ovšem ve vlídném du­chu a každý si dávej po­zor, abys sám ne­pod­le­hl pokušení. 2 Nes­te bře­me­na jedni druhých – tak na­plní­te Kri­stův zákon. 3 Kdo si mys­lí, že je něco, a při­tom nic není, ten si něco nalhává. 4 Každý ať po­soudí své vlastní jednání; ať se pak chlu­bí jen sám sobě a ne­srovnává se s druhý­mi. 5 Každý mu­sí nést svůj vlastní náklad. 6 Kdo je vy­učován Slovu, ať se dělí o vše dob­ré se svým uči­te­lem. 7 Ne­pleť­te se, Boha nikdo ne­ošálí. Člověk skli­dí to, co za­sel. 8 Kdo za­sívá pro své tělo, skli­dí z tě­la záhu­bu; kdo za­sívá pro Du­cha, skli­dí z Du­cha věčný život. 9 Ne­přestávej­me tedy ko­nat dob­ro, ne­boť v patřičný čas bu­de­me sklízet bez ustání. 10 Dokud je čas, pro­kazuj­me dob­ro všem, a zvláště členům ro­di­ny ví­ry. 11 PODÍVEJ­TE SE, JAK VÁM VELKÝ­MI PÍS­ME­NY PÍŠU SVOU VLASTNÍ RU­KOU. 12 Ti, kdo vás nutí k obříz­ce, se chtějí ukázat před lid­mi a vy­hnout se pronásledování pro Kri­stův kříž. 13 Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon ne­do­držují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se moh­li pochlu­bit vaším tělem. 14 Já se však ne­chci chlu­bit vůbec ničím – kro­mě kříže naše­ho Pá­na Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a já svě­tu. 15 To, na čem záleží, to­tiž není obříz­ka nebo ne­obříz­ka, ale nové stvoření. 16 Na všech­ny, kdo se bu­dou ří­dit tím­to pravi­dlem, ať při­jde pokoj a mi­lo­sr­den­ství ja­kožto na Boží Iz­rael. 17 Ať už mě s tím na­dále nikdo ne­ob­těžuje. Jizvy na mém těle jsou zna­mením, že patřím Ježíši. 18 Mi­lost naše­ho Pá­na Ježíše Krista s vaším du­chem, bratři. Amen.

Bible21Galatským6

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček