Bible21Galatským5

Galatským

Stůjte ve svobodě1 V této svo­bodě, do níž nás Kri­stus vy­svo­bo­dil, pevně stůj­te; nenech­te se znovu za­přáhnout do ot­ro­ckého jha. 2 Já Pavel vám teď něco řeknu: dá­te-li se obřezat, Kri­stus vám ne­bu­de k niče­mu! 3 Každé­mu, kdo se chce dát obřezat, znovu po­tvrzu­ji, že mu­sí do­držovat ce­lý Zákon. 4 Zbavi­li jste se Krista, vy všich­ni, kdo se osprave­dlňujete Záko­nem; odpad­li jste od mi­losti! 5 My ale očekává­me na­dě­ji sprave­dlnosti skrze Du­cha, na základě ví­ry. 6 V Kri­stu Ježíši pře­ce ne­záleží na obříz­ce nebo ne­obříz­ce, ale na víře, která se pro­je­vuje lás­kou. 7 Běže­li jste vý­borně. Kdo vás za­stavil v následování prav­dy? 8 Ty přesvědčivé řeči nejsou od To­ho, který vás po­vo­lává. 9 Tro­cha kva­su prokvasí ce­lé těsto! 10 Jsem si o vás v Pánu jist, že se nene­chá­te přesvědčit; ten, kdo se vás ale snaží zmást, ne­u­jde sou­du, ať je to kdoko­li. 11 Bratři, jest­li i já do­sud kážu obřízku, pro­č jsem tedy ještě pronásledován? Kříž by pak ne­bu­dil už žádné po­horšení. 12 Ať se ti, kdo vás navádějí k obříz­ce, jdou rovnou vy­řezat! Žijte Duchem13 Ano, bratři, byli jste po­vo­láni ke svo­bodě. Tu svo­bo­du ovšem neměj­te za zá­minku pro svou těles­nost, ale radě­ji si navzájem v lás­ce po­máhej­te. 14 Ce­lý Zákon je to­tiž ob­sažen v je­diné větě: „­Mi­luj svého bližního jako sám sebe.“ 15 Když ale je­den druhého koušete a že­rete, po­zor, ať se navzájem ne­roz­sápete! 16 Říkám vám: Žij­te Du­chem, a ne­pod­leh­nete těles­ným sklonům. 17 Těles­né sklo­ny míří pro­ti Du­chu a Duch pro­ti tělu; navzájem si odpo­rují, abys­te ne­moh­li dělat, co chcete. 18 Když jste však ve­deni Du­chem, nejste pod Záko­nem. 19 Pro­jevy těles­nosti jsou zřejmé. Patří sem smil­stvo, nečisto­ta, ne­styda­tost, 20 mod­lářství, ča­rování, ne­přá­tel­ství, svár­livost, ne­vraživost, zlo­ba, sou­peřivost, roz­tržky, se­kty, 21 závi­dění, opil­ství, obžer­ství a další podobné věci. Va­ru­ji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo to­hle dělají, ne­bu­dou mít podíl na Božím králov­ství. 22 Ovo­cem Du­cha je pak lás­ka, ra­dost, pokoj, trpě­livost, las­kavost, dob­ro­ta, věrnost, 23 mírnost a zdržen­livost. Tomu se žádný zákon ne­vy­rovná. 24 Ti, kdo patří Kri­stu Ježíši, ukřižova­li svou těles­nost s její­mi vášně­mi a sklo­ny. 25 Ži­je­me-li Du­chem, pak se Du­chem také řiď­me. 26 Ne­buď­me ješitní, ne­sou­peř­me spo­lu a ne­záviď­me si.

Bible21Galatským5

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček