Bible21Galatským1

Galatským

1 Pavel, apoštol (po­slaný ne od li­dí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Ot­ce, který ho vzkřísil z mrt­vých), 2 a všich­ni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii: 3 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista, 4 který dal sám sebe za naše hří­chy, aby nás vy­svo­bo­dil z nynějšího zlého věku pod­le vůle naše­ho Boha a Ot­ce, 5 je­muž buď sláva na věky věků. Amen. Žádné jiné evangelium6 Žasnu, jak rych­le se uchylujete od To­ho, který vás po­vo­lal Kri­stovou mi­lostí, k jiné­mu evange­liu. 7 Žádné jiné evange­li­um ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrá­tit evange­li­um Kri­stovo. 8 Kdy­by vám kdoko­li – ať už my sami nebo tře­ba an­děl z nebe – kázal jiné evange­li­um než to, které jsme vám káza­li, ať je pro­klet! 9 Znovu opa­ku­ji, co jsme už řek­li: Pokud vám někdo káže jiné evange­li­um než to, které jste při­ja­li, ať je pro­klet! 10 Chci si teď na­klo­nit li­di, nebo Bo­ha? Copak mi jde o lid­s­kou přízeň? Kdybych se ještě snažil za­lí­bit li­dem, ne­byl bych Kri­stův služebník! 11 Ujišťu­ji vás, bratři, že evange­li­um, které jsem kázal, není z člověka. 12 Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zje­vení Ježíše Krista. 13 Jis­tě jste slyše­li, jak jsem si počínal ještě jako stou­penec judais­mu, jak ne­smiři­telně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vy­hla­dit. 14 Ve svém národě jsem v judais­mu předčil větši­nu svých vrs­tevníků, patřil jsem k nej­hor­livějším stou­pen­cům ot­cov­ských tra­dic. 15 Bůh, který mě od­dě­lil už v matčině lůně a po­vo­lal mě svou mi­lostí, se ale roz­ho­dl, 16 že mi zjeví svého Sy­na, abych ho kázal mezi po­ha­ny. Ne­spě­chal jsem se teh­dy po­ra­dit s tělem a krví, 17 ani jsem nešel do Je­ruzalé­ma za tě­mi, kdo se sta­li apošto­ly dříve než já, ale ode­šel jsem do Ará­bie a pozdě­ji se vrá­til do Da­mašku. 18 Teprve po třech letech jsem přišel do Je­ruzalé­ma, abych se se­z­ná­mil s Petrem. Strávil jsem u něj dva týd­ny, 19 ale s žádným jiným apošto­lem jsem se ne­setkal, kro­mě Ja­ku­ba, Pánova bra­t­ra. 20 Bůh je mi svě­dek, že vám ne­píšu žádnou lež! 21 Po­té jsem ode­šel do Sýrie a Ki­likie. 22 V jud­ských církvích, které jsou v Kri­stu, mě osobně vůbec ne­zna­li. 23 Slyše­li jen, že „náš dřívější pronásledova­tel teď káže ví­ru, kte­rou před­tím potíral,“ 24 a oslavova­li kvů­li mně Bo­ha.

Bible21Galatským1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček