Bible21Filipským4

Filipským

Radujte se vždycky1 Jak vás mi­lu­ji, jak po vás toužím, bratři mo­ji! Jste mou ra­dostí a ko­ru­nou! Tak­to tedy stůj­te v Pánu, mi­lovaní. 2 Pro­sím Evo­dii a pro­sím Syn­tychu, aby měly stejné smýšlení v Pánu. 3 Ano, pro­sím i te­be, věrný spo­jenče, abys jim po­máhal. Bo­jovaly pře­ce za evange­li­um spo­lu se mnou, s Kle­men­tem a s mý­mi další­mi spo­lu­pracovníky, je­jichž jmé­na jsou v knize živo­ta. 4 Ra­duj­te se v Pánu vž­dycky; znovu říkám: Ra­duj­te se! 5 Všich­ni li­dé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. 6 O nic neměj­te sta­rost, ale za všech­no se mod­lete. O své po­tře­by pro­s­te s vděčností Bo­ha, 7 a Boží pokoj přesahující všech­no chápání bude střežit vaše srd­ce i mysl v Kri­stu Ježíši. 8 Závěrem, bratři, coko­li je prav­divé, ušlech­ti­lé, sprave­dlivé, čis­té, mi­lé, coko­li má dobrou po­věst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvá­la – o tom přemýš­lej­te. 9 Če­mu jste se nauči­li a při­ja­li, co jste slyše­li a vi­dě­li na mně, to dě­lej­te a Bůh poko­je bude s vá­mi. Kristus mě posiluje10 Udělalo mi v Pánu ve­likou ra­dost, že váš zájem o mě ko­nečně znovu vzklíčil. Zájem jste mě­li už dříve, ale chybě­la příleži­tost. 11 Neříkám to pro­to, že bych trpěl ne­do­statkem; naučil jsem se to­tiž být za všech okolností spoko­jen. 12 Umím se uskrom­nit a umím užívat hojnost. Do vše­ho jsem v každém ohle­du za­svěcen: být sytý i hla­dový, mít na­d­by­tek i ne­do­sta­tek. 13 Všech­no mohu v Kri­stu, který mě po­si­lu­je. 14 Za­chova­li jste se ale krásně, že jste mi po­moh­li v tísni. 15 Vy Fi­lipští sami ví­te, jak to bylo v počát­cích evange­lia, když jsem se vy­dal na ces­tu z Ma­kedo­nie. Žádná církev se ne­podí­le­la na mých výdajích a příjmech, jen vy je­diní. 16 I do Tesalo­niky jste mi více­krát po­sla­li na mé po­tře­by. 17 Neříkám to pro­to, že bych toužil po da­rech; toužím ale, aby ros­tl zisk, který se připisuje na váš účet. 18 Po­tvrzu­ji, že jsem vše do­stal a ještě mi zbývá; mé po­tře­by jsou na­plně­ny, když jsem od Epafro­di­ta při­jal, co jste po­sla­li – je to líbez­ná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. 19 Můj Bůh pak pod­le svého bo­hatství slavně na­plní i každou vaši po­tře­bu v Kri­stu Ježíši. 20 Naše­mu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen. 21 Pozdrav­te všech­ny svaté v Kri­stu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou. 22 Pozdravují vás všich­ni svatí, zvláště ti z císařova dvo­ra. 23 Mi­lost Pá­na Ježíše Krista s vaším du­chem.

Bible21Filipským4

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček