Bible21Ezdráš9,11

Ezdráš 9:11

jež jsi nám vy­dal skrze své služebníky pro­roky, kteří říka­li: ‚Země, kte­rou jdete ob­sa­dit, je po­sk­vrněná nečisto­tou okolních národů, kteří tu zemi na­plni­li svý­mi špi­navý­mi ohavnost­mi od jedno­ho kon­ce až po druhý.


Verš v kontexte

10 Teď ale, Bože náš, co má­me říci po tom všem? Opusti­li jsme tvá přikázání, 11 jež jsi nám vy­dal skrze své služebníky pro­roky, kteří říka­li: ‚Země, kte­rou jdete ob­sa­dit, je po­sk­vrněná nečisto­tou okolních národů, kteří tu zemi na­plni­li svý­mi špi­navý­mi ohavnost­mi od jedno­ho kon­ce až po druhý. 12 Ne­vdávej­te pro­to své dce­ry za je­jich syny a své syny nežeň­te s je­jich dce­ra­mi. Nikdy ne­u­si­lu­j­te o mír s nimi ani o je­jich pro­spěch. Je­dině tak bu­dete moci užívat darů této země a za­ne­chá­te ji svým synům jako věčné dědictví.‘

späť na Ezdráš, 9

Príbuzné preklady Roháček

11 ktoré si pri­kázal skr­ze svojich služob­níkov prorokov po­vediac: Zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali dedične, je nečis­tá zem pre nečis­totu národov tých zemí, pre ich ohav­nos­ti, ktorými ju na­pl­nili od jed­ného kon­ca po druhý vo svojej nečis­tote.

Evanjelický

11 ktoré si dal pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov, prorokov, keď si po­vedal: Krajina, do ktorej vchádzate, aby ste ju za­brali, je krajinou poškvr­nenou nečis­totou národov krajín, ich ohav­nosťami, ktorými ju na­pl­nili svojou nečis­totou z jed­ného kon­ca na druhý.

Ekumenický

11 ktoré si nám dal pro­stred­níc­tvom svojich služob­níkov, prorokov, keď si po­vedal: Krajina, do ktorej idete, aby ste ju dedične zau­jali, je zem poškvr­nená nečis­totou národov tých krajín, pre ohav­nosť tých, čo ju od jed­ného kon­ca po druhý na­pl­nili svojou nečis­totou.

Bible21

11 jež jsi nám vy­dal skrze své služebníky pro­roky, kteří říka­li: ‚Země, kte­rou jdete ob­sa­dit, je po­sk­vrněná nečisto­tou okolních národů, kteří tu zemi na­plni­li svý­mi špi­navý­mi ohavnost­mi od jedno­ho kon­ce až po druhý.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček