Bible21Ezdráš4,22

Ezdráš 4:22

Vy­va­ruj­te se při tom každé ne­dba­losti, aby snad krá­li ne­vznik­la další škoda.


Verš v kontexte

21 Pro­to vy­dej­te po­kyn k za­sta­vení výstav­by měs­ta, dokud ne­roz­hodnu ji­nak. 22 Vy­va­ruj­te se při tom každé ne­dba­losti, aby snad krá­li ne­vznik­la další škoda. 23 Jakmi­le byl do­pis krále Ar­taxer­xe přeč­ten Re­chu­movi, písaři Ši­mšajovi a je­jich druhům, vy­razi­li rych­le do Je­ruzalé­ma za Ži­dy a nási­lím je do­nu­ti­li přestat.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

22 A hľaďte, aby ste pri tom ne­urobili nejakej chyby. Lebo načo by malo vzrásť nejaké zlo, aby narobilo kráľom škody!

Evanjelický

22 Daj­te po­zor, aby ste sa nedopus­tili omylu v tej­to veci, aby ne­vznik­la väčšia škoda na úkor kráľa.

Ekumenický

22 Varuj­te sa po­stupovať v tej veci ned­ban­livo, aby z toho ne­vz­rá­stla škoda v kráľov ne­pros­pech.

Bible21

22 Vy­va­ruj­te se při tom každé ne­dba­losti, aby snad krá­li ne­vznik­la další škoda.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček