Bible21Deuteronomium7,12

Deuteronomium 7:12

Bu­deš-li tato pravi­dla po­s­lou­chat, za­chovávat a do­držovat, pak Hos­po­din, tvůj Bůh, vůči to­bě do­drží svou smlou­vu od­dané lás­ky, jak přísahal tvým ot­cům.


Verš v kontexte

11 Za­chovávej tedy přikázání, pravi­dla a záko­ny, jež ti dnes udílím, a do­držuj je. 12 Bu­deš-li tato pravi­dla po­s­lou­chat, za­chovávat a do­držovat, pak Hos­po­din, tvůj Bůh, vůči to­bě do­drží svou smlou­vu od­dané lás­ky, jak přísahal tvým ot­cům. 13 Bude tě mi­lovat, bude ti žeh­nat a roz­množí tě. Požeh­ná plo­du tvého lů­na i plodům tvé pů­dy – tvé­mu obi­lí, vínu i ole­ji, vrhu tvého sko­tu i mláďatům tvého bravu v ze­mi, o níž přísahal tvým ot­cům, že ti ji dá.

späť na Deuteronomium, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 A stane sa za to, že budete počúvať tieto súdy a budete ich os­tríhať a činiť, že Hos­podin, tvoj Bôh, bude os­tríhať tebe sm­luvu a milosť, čo pri­sahal tvojim ot­com.

Evanjelický

12 Za to, že budete tieto práv­ne pred­pisy po­slúchať, za­chovávať a do­držiavať, bude Hos­podin, tvoj Boh, pl­niť zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou za­sľúbil tvojim ot­com;

Ekumenický

12 Ak budete tieto práv­ne pred­pisy počúvať, za­chovávať a pl­niť, Hos­podin, tvoj Boh, bude za­chovávať zmluvu s tebou a pre­ukazovať ti priazeň, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim ot­com.

Bible21

12 Bu­deš-li tato pravi­dla po­s­lou­chat, za­chovávat a do­držovat, pak Hos­po­din, tvůj Bůh, vůči to­bě do­drží svou smlou­vu od­dané lás­ky, jak přísahal tvým ot­cům.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček