Bible21Deuteronomium4,30

Deuteronomium 4:30

Toto vše tě ve tvém trápení po­stih­ne, avšak na­ko­nec se vrátíš k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, a bu­deš jej po­s­lou­chat.


Verš v kontexte

29 Tam pak za­čnete hledat Hos­po­di­na, svého Bo­ha. Bu­deš-li jej hledat ce­lým svým srd­cem a ce­lou svou duší, na­jdeš ho. 30 Toto vše tě ve tvém trápení po­stih­ne, avšak na­ko­nec se vrátíš k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, a bu­deš jej po­s­lou­chat. 31 Hos­po­din, tvůj Bůh, je sou­citný Bůh – nene­chá tě a ne­do­pustí tvou záhu­bu; ne­za­po­mene na smlou­vu s tvý­mi ot­ci, kte­rou jim po­tvr­dil přísahou.

späť na Deuteronomium, 4

Príbuzné preklady Roháček

30 keď ti raz bude úz­ko, a keď prij­dú na teba všet­ky tieto veci, v po­sled­ných dňoch, a keď sa na­vrátiš k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a budeš počúvať na jeho hlas.

Evanjelický

30 keď budeš v biede a v po­sled­ných dňoch ťa pos­tih­nú tieto veci, na­vrátiš sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a po­slúch­neš Jeho hlas.

Ekumenický

30 Keď budeš v súžení a ne­skôr ťa to všet­ko pos­tih­ne, vrátiš sa k Hospodinovi, svoj­mu Bohu, a po­slúch­neš jeho hlas.

Bible21

30 Toto vše tě ve tvém trápení po­stih­ne, avšak na­ko­nec se vrátíš k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, a bu­deš jej po­s­lou­chat.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček