Bible21Deuteronomium1,7

Deuteronomium 1:7

Ob­rať­te se a jdě­te dál. Ve­jdě­te do po­hoří Emo­rej­ců a ke všem je­jich sou­sedům v Aravě, na horách, v pod­hůří, v Nege­vu i na mořském po­břeží. Ve­jdě­te do ce­lé kanaán­ské země i do Li­bano­nu až po tu ve­likou ře­ku, ře­ku Eufrat.


Verš v kontexte

6 Hos­po­din, náš Bůh, k nám pro­mlu­vil na Orébu tak­to: „Už jste na této hoře byli dost dlouho. 7 Ob­rať­te se a jdě­te dál. Ve­jdě­te do po­hoří Emo­rej­ců a ke všem je­jich sou­sedům v Aravě, na horách, v pod­hůří, v Nege­vu i na mořském po­břeží. Ve­jdě­te do ce­lé kanaán­ské země i do Li­bano­nu až po tu ve­likou ře­ku, ře­ku Eufrat. 8 Po­hleď, tu zemi jsem vám dal. Jdě­te a ob­saď­te zem, o níž Hos­po­din přísahal vašim ot­cům Abraha­movi, Izá­kovi a Jáko­bovi, že ji dá jim a po nich je­jich semeni.“

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Ob­ráťte sa, rušaj­te sa a voj­dite do vr­chov Amoreja a na všet­ky jeho súsed­né mies­ta na rovine, na vr­chu a na nížine, na juhu a na po­breží mora, do zeme Kananeja a k Libanonu až po veľkú rieku, po rieku Euf­rates.

Evanjelický

7 Ob­ráťte sa a vy­daj­te na ces­tu! Choďte do amorej­ských hôr a ku všet­kým obyvateľom v Arábe, na po­horí i v Nížine , v Negebe i na mor­skom po­breží, do Kanaánu, k Libanonu až po Veľrieku, po rieku Euf­rat!

Ekumenický

7 Ob­ráťte sa a vy­daj­te sa na ces­tu. Vy­stúp­te na po­horie Amorejčanov a k všetkým obyvateľom v Arábe, na po­horí a v Nížine, v Negeve a na mor­skom po­breží, voj­dite do Kanaánu a Libanonu až k Veľrieke, rieke Euf­rat.

Bible21

7 Ob­rať­te se a jdě­te dál. Ve­jdě­te do po­hoří Emo­rej­ců a ke všem je­jich sou­sedům v Aravě, na horách, v pod­hůří, v Nege­vu i na mořském po­břeží. Ve­jdě­te do ce­lé kanaán­ské země i do Li­bano­nu až po tu ve­likou ře­ku, ře­ku Eufrat.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček