Bible21Abdiáš1

Abdiáš

Trest nad Edomem1 Vi­dění Ab­diášovo. Toto praví Panovník Hos­po­din o Edomu. Od Hos­po­di­na jsme slyše­li zprávu, že byl vy­s­lán po­sel k národům: „Vzhůru! Do útoku! Válčete pro­ti Edomu!“ 2 Hle, činím tě ne­pa­trným mezi národy, budeš v nej­větším opo­vržení! 3 Pý­cha tvého srd­ce tě oklamala, tebe, jenž byd­líš v ro­ze­klaných skalách. Myslíš si ve výšce svého obydlí: „Kdo by mě k zemi porazil?“ 4 I kdy­by ses vznášel jako ore­la po­stavil sis hníz­do mezi hvězdami, i od­tam­tud bych tě srazil, praví Hos­po­din. 5 Přepadnou-li tě v noci lupiči, vezmou jen to, co bu­dou chtít. Přijdou-li na tvé hroz­ny česáči, nechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí! 6 Jak jen Ezaua vyplení! Jak vy­loupí jeho pokla­dy! 7 Všich­ni tví spo­jen­ci­tě poženou až k hranicím; ti, s který­mi ži­ješ v pokoji, tě pod­vedou a porazí; ti, kteří tvůj chléb jídali, na tebe léčku na­straží – ne­bu­deš mít ani ponětí! 8 Toho dne, praví Hospodin, vyhubím z Edo­mu mudrce, na Ezauově hoře ro­zum ne­z­bu­de! 9 Tví hr­di­nové, Te­mane, zděsí se – ­na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění, 10 kvů­li nási­lí­na Jáko­bovi, tvém bratrovi, budeš za­halen do ostudy, vyhlazen bu­deš navěky! 11 V ten den ses stranou po­stavil – v den, kdy jeho voj­sko za­ja­li cizinci, kdy do jeho bran veš­li barbaři, kdy o Je­ruzalém lo­sem háze­li – ­teh­dys byl jako je­den z nich! 12 Ne­ko­chej se nad bra­t­rem svýmv den jeho neštěstí! Neraduj se nad jud­ský­mi synyv den je­jich záhuby! Nevychloubej se to­likv den soužení! 13 Ne­vcházej do brá­ny mého li­duv den je­jich pohromy! Nekochej se jeho trápenímv den jeho pohromy! Nesahej po jeho jměnív den jeho po­hro­my! 14 Ne­stav se na rozcestí, abys hu­bil ty, kdo utekli! Nevydávej ty, kdo přežili, v den soužení! Hospodinův den15 Blízko je Hos­po­dinův denpro­ti všem národům. To, co jsi dělal, se stane tobě, tvé či­ny se ti vrátí na hlavu. 16 Jako jste pili na mé svaté hoře, tak bu­dou věčně pít všech­ny národy. Budou pít a pít až k zalknutí, až zmizí, jako by ne­byly. 17 Na hoře Sion však bude záchranaa ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpětsvůj dě­dičný majetek. 18 Dům Jákobův pak bude ohně­ma Josefův dům plamenem, dům Ezauův však bude strništěm. Sežehnou ho a stráví jej – v Ezauově do­mě nikdo nezbude! Tak pro­mlu­vil Hos­po­din. 19 Obyva­te­lé Nege­vu zís­kají Ezauovu horu, obyvatelé pod­hůří pak fi­lištín­ský kraj; získají také kraj Efraim a Samaří, Benjamín pak získá Gi­leád. 20 Voj­sko iz­rael­ských vy­hnan­cůob­sadí Kanaán až po Sa­rep­tua Je­ruzalémští vy­hnan­ci v Sefa­ra­duob­sadí měs­ta v Nege­vu. 21 Za­chránění vy­stoupí na horu Sion, aby vlád­li nad Ezauovou horou. A na­stane králov­ství Hos­po­di­novo.

Bible21Abdiáš1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček