Bible213. Jan1

3. Jan

1 Já star­ší píšu mi­lované­mu Gai­ovi, kterého mi­lu­ji v prav­dě. 2 Mi­lovaný, pře­devším si pře­ji, abys ve všem pro­spíval a byl zdráv, tak jako pro­spívá tvá duše. Chceme pomáhat pravdě3 Udělalo mi ne­smírnou ra­dost, když přiš­li bratři a vy­dáva­li svě­de­ctví o tvé oprav­dovosti a o tom, jak ži­ješ v prav­dě. 4 Nemám větší ra­dost než slyšet, že mé dě­ti ži­jí v prav­dě! 5 Mi­lovaný, pro­kazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k bra­trům a zvláště k hostům. 6 Oni sami vy­da­li před církví svě­de­ctví o tvé lás­ce. Uděláš dobře, když je vy­pravíš na ces­tu, jak se to Bohu líbí. 7 Jsou pře­ce na cestách kvů­li jeho jménu a od po­hanů nic ne­při­jí­mají. 8 Chce­me-li tedy po­máhat prav­dě, mu­sí­me ta­kové lidi při­jí­mat. 9 Psal jsem o tom vaší církvi, ale Di­o­trefes, který tak rád po­roučí druhým, nás ne­u­znává. 10 Pro­to až při­jdu, připo­menu, co dělá, když o nás šíří ty zlé ne­smys­ly. A jako by toho ne­bylo dost, nejenže sám bra­t­ry ne­při­jímá, ale druhým to za­kazuje a vy­hání je z církve. 11 Mi­lovaný, ne­ber si příklad ze zlého, ale z dob­rého. Kdo jedná dobře, je z Bo­ha; kdo jedná zle, Boha vůbec ne­vi­děl. 12 De­met­ri­os má dob­ré svě­de­ctví ode všech, i od sa­motné prav­dy. I my mu vy­dává­me svě­de­ctví a víš, že naše svě­de­ctví je prav­divé. 13 Na­psal bych ti ještě mno­hem více, ale ne­chci ti psát inkous­tem a pe­rem. 14 Mám to­tiž na­dě­ji, že tě brzy uvi­dím a pro­mluví­me spo­lu tváří v tvář. 15 Pokoj to­bě. Pozdravují tě přá­te­lé. Pozdravuj každého z přá­tel osobně.

Bible213. Jan1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček