Bible212. Tesalonickým1

2. Tesalonickým

1 Pavel, Silvanus a Ti­mo­te­u­scírkvi Tesalo­nických v Bo­hu, našem Ot­ci, a v Pánu Ježíši Kri­stu: 2 Mi­lost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce, a od Pá­na Ježíše Krista. Spravedlivý soud3 Bratři, mu­sí­me za vás stále dě­kovat Bo­hu. Je to je­dině správné, ne­boť vaše ví­ra úžasně ros­te a všich­ni má­te stále více lás­ky k druhým. 4 Sami se vá­mi v Božích církvích chlu­bí­me – vaší vy­trva­lostí a věrností ve všech pronásledováních a souženích, která snáší­te. 5 To vše je důkazem, že při Božím sprave­dlivém sou­du bu­dete uznáni za hodné Božího králov­ství, pro něž právě trpí­te. 6 Bůh je sprave­dlivý: těm, kdo vás trápí, bude odplaceno trápením, 7 ale vy ztrápení se spo­lu s ná­mi dočká­te odpoči­nutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svý­mi mo­cný­mi an­děly 8 v oh­nivém pla­meni, aby po­tre­stal ty, kdo ne­u­znávají Boha a ne­při­jí­mají evange­li­um naše­ho Pá­na Ježíše. 9 Je­jich tres­tem bude věčná záhu­ba v od­loučení od Pá­na a od jeho úžasné mo­ci. 10 V ten den Pán při­jde, aby byl osla­ven svý­mi svatý­mi a ob­divován vše­mi věřící­mi – vž­dyť i vy jste uvěři­li naše­mu svě­de­ctví. 11 Pro­to se za vás stále mod­lí­me. Pro­sí­me naše­ho Bo­ha, aby vás uznal za hodné svého po­vo­lání a aby mo­cně na­plnil každý váš ušlech­ti­lý záměr i každý sku­tek ví­ry. 12 Tak bude jméno naše­ho Pá­na Ježíše osla­veno ve vás a vy v něm díky mi­losti naše­ho Boha a Pá­na Ježíše Krista.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček